Alle berichten van anneke

Raamwerk Code Rood 2019

Inhoudsopgave
1. Introductie en samenvatting raamwerk Code Rood 2019
2. Wat zijn de redenen voor dit raamwerk?
3. Richtlijnen en proces voor de voorstellen
4. Voorbeelden van grotere projecten
5. Voorbeelden van (kleinere) politieke projecten
6. Landelijke Code Rood bijeenkomst op zaterdag 16 maart

1. Introductie en samenvatting raamwerk Code Rood 2019

Deze tekst is bedoeld als volledige toelichting voor mensen die een voorstel voor Code Rood 2019 willen uitwerken en aanleveren zodat het als input kan dienen voor de landelijke CR bijeenkomst op 16 maart.
Vanuit de verschillende strategische discussies de afgelopen maanden zijn een aantal trends naar voren gekomen. Op basis hiervan is er door de COPLA en het facilitatieteam gekozen om een raamwerk te hanteren voor de discussie over wat CR dit jaar gaat doen. Binnen dit raamwerk worden voorstellen verwelkomd in de volgende twee categorien:
 • Een in het oog springend project voor Code Rood in 2019 dat relatief makkelijk te organiseren is. Dit kan een openlijk aangekondigde massale burgerlijk ongehoorzaamheidsactie zijn maar andere ideeen/concepten zijn ook welkom.
 • ‘Kleinere projecten’ waar de komende maanden aan gewerkt kan worden. Dit kan een actie zijn of actie-element bevatten, maar het kan ook gaan om politieke projecten in bredere zin.

2. Wat zijn de redenen voor dit raamwerk?

In vergelijking met 2017 en 2018 hebben we dit jaar meer tijd genomen om naar een actiebesluit toe te werken. Na twee en een half jaar was het tijd voor voor een grondige discussie over zowel de interne structuren als de strategie van Code Rood, maar ook gelet op actuele politieke ontwikkelingen en ontwikkelingen binnen de klimaatbeweging. Door deze andere planning hebben we dit jaar minder tijd om een groot project te lanceren, zoals we de afgelopen twee jaar hebben gedaan.
Een ander belangrijke aandachtspunt uit de evaluaties en gesprekken de afgelopen weken en maanden is dat veel mensen niet net als in 2017 en 2018 nagenoeg alle energie willen steken in de organisatie van 1 groot actie & kamp per jaar, maar dat we ook aan enkele strategisch gekozen kleinere projecten willen werken. Dit kan een actie zijn of actie-element bevatten, maar het kan ook gaan om politieke projecten in bredere zin. Hier onder wordt dit in punt (5) aan de hand van een aantal voorbeelden wat verder toegelicht.
Tegelijkertijd bleek tijdens de landelijke bijeenkomst in Utrecht op 2 februari dat er bij veel mensen wel een wens leeft om de energie van Code Rood dit jaar niet uitsluitend op ‘kleinere projecten’ te richten maar daarnaast alsnog iets te organiseren dat er uit springt. Daarbij is door velen de wens uitgedrukt om de verschillende opties te overwegen met expliciete aandacht voor de benodigde capaciteit, zodat we een strategische keuze kunnen maken voor het verdelen van onze energie en tegelijkertijd kunnen waken voor de duurzaamheid van ons activisme.

3. Richtlijnen en proces voor de voorstellen

Gelet op deze discussies is er daarom door het facilitatieteam in samenspraak met de COPLA voor gekozen om een oproep te doen voor het indienen van voorstellen voor Code Rood in 2019, waarbij het hier boven in punt (1) genoemde raamwerk wordt gehanteerd.
Inhoudelijke en praktische richtlijnen:
 • Niet meer dan 2 a4tjes, zodat iedereen de tijd heeft alle voorstellen te lezen. Een filmpje van maximaal 10 minuten is ook welkom.
 • Voorstellen worden door minimaal 2 mensen samen ingediend
 • Elk voorstel bevat informatie over:
 • wat de belangrijkste doelen zouden zijn (bv media-aandacht, skill sharing, bewegingsopbouw, economische activiteit ontregelen)
 • voorstel datum / globale planning
 • hoe het uit te voeren is en hoeveel organiserende capaciteit er nodig is
 • hoeveel deelnemers zijn er nodig om het een succes te laten worden
Proces:
 • Voorstellen kunnen tot uiterlijk 1 maart opgestuurd worden naar code-rood@riseup.net. Een week later worden alle voorstellen rondgemaild aan iedereen die zich heeft aangemeld voor de landelijke CR bijeenkomst van 16 maart. 
 • Afhankelijk van het aantal voorstellen en de inhoud er van zal het facilitatieteam samen met de COPLA (het Coordinatie Platform (COPLA) van de werkgroepen) op vrijdag 8 maart een vorm kiezen voor de discussie en besluitvorming op de landelijke CR bijeenkomst van 16 maart.

4. Voorbeelden van grotere projecten 

    –> eventuele internationale mobilisatie (bv Ende Gelande, Reclaim the Power)
    –> blokkade/verstoring aandeelhoudersvergadering Shell in Den Haag (mei)
    –> kamp in Groningen (zomer)
    –> blokkade openbare wegen
    –> haven Amsterdam 
    –> haven Rotterdam

5. Voorbeelden van (kleinere) politieke projecten

Het idee om als Code Rood ook kleinere projecten te gaan organiseren is niet alleen ontstaan omdat dit makkelijker te organiseren is. De gedachte is ook dat het strategisch en politiek effectief kan zijn om vaker in actie te komen, en dat dit een manier kan zijn voor mensen om meer betrokken te raken bij Code Rood. Daarnaast werden er een aantal interne en externe doelstellingen geidentificeerd die de moeite waard zijn om na te streven maar die niet perse als ‘actie’ gelden, zoals het werken aan een trainingsprogramma en het verdiepen van onze boodschap en praktijk van klimaatrechtvaardigheid.
    –> lokale CR groepen opbouwen
    –> op actualiteit inspelen door (verrassings)acties te lanceren, georganiseerd vanuit en gecoördineerd met de werkgroepen/lokale groepen
    –> een trainingsprogramma opzetten
    –> verdieping in klimaatrechtvaardigheid, bijvoorbeeld door bondgenoten buiten de klimaatbeweging te ondersteunen met trainingen en bijdrages aan hun projecten
    –> verdiepen van onze politieke analyse / boodschap van klimaatrechtvaardigheid en systeemverandering en proberen het klimaatdebat te sturen volgens deze analyse
    –> werken aan een lange termijn agenda met visie en strategie (oa By2020 We Rise Up)
    –> werken aan onze interne organisatie en dynamiek (structuren, processen, omgangsnormen, omgang met conflicten)
    –> Nieuwe groepen zoals scholieren en Extinction Rebellion ondersteunen. Bv: in april de eerste grote actie van Extinction Rebellion NL ondersteunen door een onderdeel van de organisatie op ons te nemen.
    –> bezetting kantoren van politici/parlement

6. Landelijke Code Rood bijeenkomst op zaterdag 16 maart

 Tijdens de landelijke Code Rood bijeenkomst op zaterdag 16 maart staan de volgende onderwerpen op de agenda:
 • Code Rood structuur, besluitvorming & ‘safer space policy’
 • Gesprek over privilege & intersectionaliteit
 • Actieplannen voor 2019: wat gaan we doen en wanneer? Voorstellen voor grotere en kleinere projecten bespreken en eventueel in gang zetten.
 • Nieuwe werkgroepen vormen en mogelijkheid aan te sluiten bij bestaande werkgroepen 
We willen als groep besluiten nemen waar veel mensen achter staan. Daarnaast zullen we expliciet in het beslissingsproces de uitvoerbaarheid meenemen en stilstaan bij hoeveel mensen kunnen en willen helpen om het uit te voeren. De insteek is dus dat we naar besluitvorming toewerken maar het zal nog afwachten zijn of we aan het eind van de dag een volledig of gedeeltelijk besluit hebben, mede omdat het beslissen over een actie niet het enige doel van deze landelijke bijeenkomst is.
Als laatste is het goed om in gedachte te houden dat wanneer we er voor kiezen om een bepaald idee niet uit te voeren (bijvoorbeeld omdat er geen capaciteit is of niet genoeg interesse) dat dit niet betekent dat dit een slecht idee is, en dat het ook op een later moment nog uitgevoerd kan worden.

Onze reactie op evaluatie politie optreden tijdens Code Rood actie in Farmsum

Op 15 februari 2019 heeft de Groningse politie de uitkomsten van hun evaluatie over het politie optreden tijdens de Code Rood actie in Groningen naar buiten gebracht. De politie stelt dat het gebruik van de wapenstok tegen zittende demonstranten en het gebruik van bluswater onrechtmatig was. Ook het geweld in Amsweer  had niet gehoeven, maar was het gevolg van een communicatiefout. Daarnaast geeft de politie toe dat de grootschaligheid van de politie aanwezigheid buitenproportioneel was.

Tegelijkertijd stelt de politie tevreden terug te kijken: ‘Als we terugkijken, hebben we wel alle doelstellingen bereikt’, zegt Susanne Huijing, sectorhoofd Groningen Ommelanden, ‘De mensen hebben een kans gehad om te demonstreren en we hebben de veiligheid en het bedrijfsbelang kunnen waarborgen. Maar dus wel met die eerdere kanttekeningen.’

Onze reactie op de evaluatie is:

Goed dat de politie fouten erkent. Want dit was niet onze laatste actie van burgerlijke ongehoorzaamheid. De strijd tegen de fossiele industrie gaat door! ✊

Alleen. Hoe is het mogelijk dat de politie tevreden terugkijkt?
👉 Er is met wapenstok op zittende mensen geslagen: buitenproportioneel volgens de politie.
👉 Er is nevelspray gebruikt: een onrechtmatig middel volgens de politie.

Bovendien. De politie is tevreden dat ze het “bedrijfsbelang hebben kunnen waarborgen”. Terwijl meerdere mensen gewond zijn geraakt.

Dit laat zien dat de veiligheid van mensen ondergeschikt is aan de belangen van de NAM. Net zoals het geweld dat de Groningers al decennia lang ervaren door de gaswinning niet serieus genomen wordt.

Daarom strijden wij door. Voor een wereld waarin mensen NIET ondergeschikt zijn aan bedrijfsbelangen. Waarin de NAM, Shell en Exxon afgerekend worden op hun structurele geweld tegen mensen, dieren en de planeet.

Vrijdag 21 december: Fluitconcert Klimaatakkoord #vervuilersvantafel!

Klik hier voor een livestream en persbericht van deze actie!

*English below*

Aanstaande vrijdag is de deadline van het Klimaatakkoord en die middag is er een persconferentie. Na een jaar gepolder is het resultaat nog steeds ondermaats en hebben de fossiele multinationals nog steeds een plek aan tafel. Daarom gaan we naar Den Haag en roepen we iedereen op om om 15.00 naar het Plein te komen om de overheid uit te fluiten en de vervuilers van tafel te fluiten.

De resultaten van de onderhandelingen rond het Klimaat en Energie Akkoord zijn een aanfluiting. De CO2-uitstoot blijft stijgen en drie jaar na de klimaatonderhandelingen in Parijs ligt er nog steeds geen goed plan. Na een jaar gepolder in Nederland hebben we slechts de contouren van een ontoereikend compromis. Dit is niet acceptabel, er is geen tijd voor vertraging. De gevolgen van de klimaatcrisis voltrekken zich nu al op grote schaal en worden met name gevoeld door de meest gemarginaliseerde en kwetsbare groepen, die het minst aan het probleem hebben bijgedragen.

Daarom fluiten wij de vervuilers van tafel. Zo lang de fossiele industrie meepraat, is elk klimaatakkoord kansloos. Al sinds begin jaren 90 weten zij te voorkomen dat de overheid beperkingen oplegt aan de fossiele industrie. Wetenschappers waarschuwen dat we fossiele brandstoffen nú moeten uitfaseren zodat de uitstoot in 2020 serieus is gedaald. Alleen zo kunnen we de grootste klimaatchaos voorkomen. Maar met de fossiele industrie aan tafel stellen de grootste vervuilers de kaders voor klimaatbeleid. Ze zaaien twijfel over de ernst van het klimaatprobleem en ze praten ons aan dat we niet zonder fossiele brandstof kunnen. De industrie bepaalt het beleid en laat ons, de burgers, opdraaien voor de kosten van de transitie en de schade die zij veroorzaken.

Daarom fluiten wij de overheid uit: omdat ze nog altijd de belangen van de oude economie, gedreven door fossiele brandstoffen, voor het belang van haar eigen burgers zet.

We zijn klaar met de invloed van vervuilers op ons leven en onze politiek en het is aan ons om die macht te doorbreken. Daarom fluiten wij vrijdag de vervuilers van tafel.

Wanneer: vrijdag 21 december, 15:00 verzamelen
Waar: het Plein, Den Haag

Meenemen: je vingers om op te fluiten of andere blaasinstrumenten, eventueel spandoeken

Onze beweging gaat uit van wat er echt moet gebeuren om onder 1.5C opwarming te blijven. Het is hoog tijd dat we de fossiele industrie letterlijk bij de bron aanpakken, dus daar waar kolen, olie en gas de grond uit komen. Alleen zo kunnen we voorkomen dat klimaatontwrichting ons de kop gaat kosten. Wij zullen in actie blijven komen, totdat de overheid hier echt werk van maakt.

*A brief summary in English*

Whistling concert Klimaatakkoord: get the polluters off the table!

On Friday afternoon the Dutch prime minister is giving a press conference in The Hague about the Klimaat en Energie Akkoord (Climate and Energy Agreement). We’ll be there to make some noise. As long as the big polluting fossil fuel companies are allowed to be part of the negotiations we do not trust the outcome. We are tired of the influence of polluters over our lives and political processes – it’s up to us to weaken that power!

When: Friday 21 December, 15:00
Where: Het Plein, The Hague
Bring: your fingers to whistle on or other instruments, and banners.

Solidarity with the Stansted15

Today Code Rood stands in solidarity with the Stansted15 as their long
trial draws to a close in the UK this week. We firmly believe that our
brave comrades should walk free after having been put through so much by
the British judicial system over the last two years. We know why they
acted to stop the deportation flight as they did, their actions spoke
louder than our words can on the dire need to resist the secretive,
brutal and racist deportation system in the UK.

More on the case can be found here.

The links between migration and climate change are clear. Many people
across the world have already been forced to leave their homes due to
the impacts of climate chaos, as droughts, floods and resultant
famines increase. The need to resist barely legal deportation systems
like that of the UK grows stronger.

Taking collective action is central to the work of Code Rood and we
commend the strategic, safe, peaceful and successful action the
Stansted15 took to ground the deportation flight. It  has resulted in
two of the planes occupants being granted permanent leave to remain in
the UK, whilst others onboard continue to fight their asylum cases on UK
soil. We call on the UK state to drop the terrorism related charges that
threaten to incarcerate these activists with potential life sentences if
found guilty. Our love and solidarity goes out to the Stansted15 this
week as the jury are sent out to deliberate.

Code Rood is solidair met Kick Out Zwarte Piet!

De afgelopen weken is net als vorige jaren rondom de intocht van Sinterklaas een beerput aan racisme pijnlijk blootgelegd. Mensen die zich publiekelijk uitspreken tegen de racistische karikatuur Zwarte Piet en voor een Sinterklaasfeest voor iedereen zijn vanuit racistische motieven op grote schaal belasterd, geïntimideerd en aangevallen. Deze verwerpelijke gebeurtenissen zijn onderdeel van een groter geheel aan racistische ‘incidenten’ die duidelijk vallen in een zorgwekkend jaarlijks terugkerend patroon.

Van Eindhoven tot aan Groningen en van Rotterdam tot aan Leeuwarden werden demonstraties van de anti-racisme demonstranten van KOZP op schokkende wijze aangevallen en bedreigd door agressieve omstanders, hooligans, rechtsextremisten en neo-nazi’s. In sommige gevallen werden KOZP demonstranten in meer of mindere mate gefaciliteerd en beschermd door gemeentes en politie. Maar in meerdere gevallen zoals in Den Haag, Nijmegen, Den Helder en Rotterdam kozen lokale politici en politie er voor om de anti-racistische demonstraties op verscheidene manieren te hinderen of onmogelijk te maken. Racisme komt dus niet alleen van de kant van extremistische belagers, maar wordt gefaciliteerd door instituties die genormaliseerde racistische vertoningen beschermen en niet de anti-racistische demonstranten. Het is belangrijk dat we dit erkennen en ons er luid en duidelijk over uitspreken. Wegkijken is geen optie.

Racisme, onderdrukking, uitbuiting, de vernietiging van leefomgevingen en klimaatverandering staan niet los van elkaar. Het is van groot belang dat we ons verdiepen in de systemen die klimaatchaos veroorzaken. Het klimaatprobleem is geen probleem van de afgelopen paar jaar, maar het gevolg van eeuwenlange zeer gewelddadige koloniale overheersing en uitbuiting van mens en natuur. In 2017 voerden wij actie bij de OBA kolenoverslag in Amsterdam, de tweede grootste kolenhaven van Europa. De OBA importeert zogenaamde bloedkolen uit mijnen uit Colombia en Zuid-Afrika. In deze winningsgebieden zijn duizenden mensen van hun land en leven beroofd voor bloedgeld. In 2018 voerden we actie tegen Shell in Groningen. Een bedrijf dat overal ter wereld fossiele brandstoffen op criminele en destructieve wijze rooft uit het leefgebied van mensen met grote gevolgen voor de lokale bevolking en het klimaat. Zo meldt Amnesty dat Shell een rol speelde bij meerdere moorden, verkrachtingen, martelingen en verbrandingen van dorpen door paramilitaire eenheden in het Nigeriaanse Ogoniland.

Ook de gevolgen van klimaatdestructie zijn niet eerlijk verdeeld: Wereldwijd ervaren indigenous people en niet-witte mensen de meeste en ernstigste gevolgen. Zij lijden het meest onder geweld, vervuiling, overstromingen, droogtes, toenemend extreem natuurgeweld en ontbossing. Miljoenen mensen (grotendeels van kleur) per jaar zijn in de afgelopen decennia ontheemd door klimaatrampen en de cijfers stijgen alsmaar.

De klimaatbeweging en de anti-racisme beweging zijn inherent aan elkaar verbonden. Klimaatrechtvaardigheid kan alleen gerealiseerd worden als we onderliggende patronen van racisme, onderdrukking en uitbuiting herkennen, erkennen en aanpakken. Wij roepen iedereen in de beweging op zich solidair te tonen met de anti-racisme strijders van Nederland en zich actief uit te spreken tegen racisme en de racistische karikatuur zwarte piet.

Toon je solidair door deze open brief te ondertekenen. Steun KOZP financieel hier, voor alle rechtszaken en acties.

Foto: KOZP

Wat doen wij zelf?

Om anti-racistisch te zijn, zullen we ook naar onszelf moeten kijken. Ook binnen onze beweging is het belangrijk dat we witte privileges en (vormen van) racisme leren herkennen en actief bestrijden. Dat gaat niet vanzelf. Het is van belang dat wij, en met name witte mensen, de ongemakkelijkheid niet uit de weg gaan, dat witte mensen leren luisteren naar de ervaringen van mensen van kleur. Zodat we kunnen leren en groeien als mensen en als beweging. Zwarte Piet is onderdeel van de koloniale structuur in Nederland. Velen van ons zijn hier bewust van geworden door het dappere activisme van KOZP, Zwarte Piet Is Racisme en mensen als Quinsy Gario, Jessy de Abreu, Mitchell Esajas, Naomi Pieter, Olave Basabose, Jerry Afriyie, Arzu Aslan, maar ook door dekoloniale activisten binnen Code Rood zoals Talissa Soto en Chihiro Geuzebroek, naast vele anderen. Wij zijn hier dankbaar voor. De komende tijd zullen we verdere plannen uitwerken voor structurele trainingen op het gebied van racisme, diversiteit, privileges en macht.

—Deze tekst geeft invulling aan het doel om ons in te zetten voor ‘een klimaatbeweging die zich verbreedt door samenwerking te zoeken met andere groepen die ook strijden voor een meer rechtvaardige wereld’, zoals omschreven in het Code Rood raamwerk uit 2016—

 

PERSUITNODIGING – Opnieuw massale protesten tegen Duitse bruinkoolmijnen

Amsterdam, 22 oktober 2018 – Van 25 tot 29 oktober zullen duizenden mensen in actie komen tegen de bruinkoolwinning in het Duitse Rheinland, niet ver over de Limburgse grens. Met hun aanwezigheid zullen de actievoerders de dagbouwmijnen tot stilstand dwingen. Onder hen zijn ook meer dan honderd Nederlanders. ‘Bruinkool is de meest vervuilende fossiele brandstof die er is. Als we de doelen van het Parijsakkoord omtrent klimaatverandering serieus nemen, moeten we hier direct mee stoppen’ aldus Hanneke, woordvoerder van het Nederlandse Code Rood. ‘In heel Europa groeit het verzet tegen fossiele industrie en werken burgerbewegingen nauw samen. Dit jaar is er zelfs een speciale trein met deelnemers onderweg vanuit Praag’.

De afgelopen maanden is de bruinkoolwinning in het Rheinland een symbool geworden voor internationaal verzet tegen vernietiging van ecosystemen en klimaatverandering. De eigenaar van de mijnen, energieproducent RWE, wil het laatste deel van het Hambacher bos kappen om de mijnbouw verder uit te breiden. Dit stuitte op grootschalig verzet, waarbij tienduizenden mensen waren betrokken. Door tussenkomst van de rechter is er nu een tijdelijk kapverbod. Deze voorlopige overwinning heeft het Hambacher bos en de mijnen in het gebied wereldwijd op de kaart gezet.

De nieuwe aangekondigde acties richten zich op het blokkeren van de mijn die grenst aan het Hambacher bos. Ende Gelände, die het protest organiseert, is er al meerdere keren in geslaagd de mijnbouw stil te leggen en ieder jaar nemen er meer mensen deel aan de acties. ´Het is een enorm succes dat de kap van het Hambacher bos is uitgesteld´ zegt Karolina Drzewo, woordvoerder van Ende Gelände,´maar door de oprukkende graafmachines worden het klimaat, dorpen en ecosystemen nog steeds bedreigd. Het is allang wetenschappelijk aangetoont dat we moeten stoppen met fossiele brandstoffen. Als regeringen en bedrijven niet doen wat nodig is, nemen wij het heft in eigen hand.’

Behalve demonstranten wordt ook de Duitse oproerpolitie in grote getale verwacht. ‘Bij de ontruiming van het Hambacher bos en eerdere protesten tegen de bruinkoolmijnen was de politie massaal op de been en werden pepperspray en wapenstokken niet geschuwd tegen vreedzame demonstranten. Dit optreden maakt pijnlijk duidelijk dat de belangen van de industrie beter beschermd worden dan de belangen van mensen’, zegt Hanneke. ‘We hebben nog een lange weg te gaan.’

Note voor de redactie, niet ter publicatie:

Wij willen u van harte uitnodigen om verslag te doen van deze actie. Wij kunnen interviews geven en bieden u de mogelijkheid om met de activisten mee te gaan naar de mijnen. Van 25 tot 29 oktober is er een klimaatkamp in de omgeving van de mijn. De acties zullen met name plaatsvinden tussen 26 en 28 oktober. De exacte locatie van het kamp wordt nog bekendgemaakt, maar het zal in de omgeving van Düren zijn. Een aankondigingsvideo is hier te zien.

Op vrijdag 26 oktober 11.30 uur is er een publieke actietraining die op film of foto mag worden vastgelegd. Om 12.15 uur nodigen we u uit voor een briefing voor journalisten die met de activisten meegaan.

Nederlandse perswoordvoerders:

Hanneke (Code Rood) +31 (0)6 16248201

Egbert (Wij Stoppen Steenkool) +31 (0)6 54973723

Contact Ende Gelände:

presse@ende-gelaende.org

Selma Richter: +49 157 87414171

Karolina Drzewo: +49 152 04560800

Aanvullende praktische informatie voor pers is hier te vinden.

Ende Gelände was ook betrokken bij de protesten voor het behoud van het Hambacher bos. Foto’s daarvan zijn te vinden op Flickr.

PERSBERICHT – Honderden mensen bij actiekamp tegen gas in Groningen

Leermens, 25 augustus 2018  

In Leermens (Groningen) is gisteren het actiekamp van Code Rood begonnen. Op dit moment zijn er al meer dan 250 bezoekers op het kamp en het is daarmee het grootste actiekamp tegen gas ooit in Nederland. Terwijl steeds meer mensen aankomen, is op het kamp een levendig en inhoudelijk programma begonnen. Ook bereiden deelnemers zich voor op de massale actie van burgerlijke ongehoorzaamheid die dinsdag 28 augustus zal beginnen. Honderden mensen zullen het NAM tankenpark bij Farmsum (bij Delfzijl) blokkeren. Met de zitblokkade roept Code Rood op de gaswinning in Groningen per direct af te bouwen naar een veilig niveau en schade ruimhartig te vergoeden. 

“Gisteren heeft Wiebes het gasbesluit gepubliceerd, waarin staat dat er komend jaar 19,4 miljard kuub gewonnen mag worden, terwijl alle experts aangeven dat meer dan 12 miljard kuub onaanvaardbare risico’s met zich meebrengt. De kans op aardbevingen in de regio neemt toe in plaats van af. Dat is onacceptabel en daarom komen we dinsdag in actie.” zegt Hanneke, woordvoerder van Code Rood.

Code Rood is een samenwerking van mensen die strijden tegen de macht van de fossiele industrie en voor klimaatrechtvaardigheid. De organisatie gebruikt massale burgerlijke ongehoorzaamheid om fossiele industrie te stoppen. In juni 2017, legde de beweging met 350 mensen de OBA kolenoverslag in de Amsterdamse haven stil. Vanaf dinsdag zullen de actievoerders de ingang van het tankenpark in Farmsum blokkeren, zodat vrachtwagens met giftig aardgascondensaat niet verder kunnen rijden. Code Rood is onderdeel van een wereldwijde beweging van mensen die in verzet komen tegen fossiele brandstoffen.

“De sfeer op het kamp is goed en we verwachten dit weekend nog meer mensen. De komende dagen zijn er veel interessante workshops, lezingen en paneldiscussies over gaswinning en verschillende tactieken om in verzet te komen. De grote opkomst geeft niet alleen de urgentie aan van de gaswinnings-problematiek in Groningen, maar laat ook de enorme solidariteit zien tussen mensen die zich zorgen maken over klimaatverandering en de desastreuze rol van de fossiele industrie.” voegt Maarten toe.

Donderdag hebben de gemeenten Delfzijl en Loppersum per brief gereageerd op de openlijk aangekondigde plannen van Code Rood. In deze brief staan een aantal ‘spelregels’ voor de burgerlijk ongehoorzaamheidsactie.

“Het is duidelijk: honderden mensen zijn niet te stoppen. Wij laten ons geen spelregels opleggen. Laat ze de NAM, Shell en Exxon eerst maar eens harde spelregels opleggen!” zegt Maarten.

Mededeling voor redacties – niet voor publicatie

U bent van harte welkom op het kamp en bij de zitblokkade om verslag te leggen. Graag verzoeken wij u om vooraf telefonisch of per email contact op te nemen met de woordvoerders. Zij kunnen ervoor zorgen dat u deelnemers kunt interviewen over de actie en hun motivatie om mee te doen. Het is ook mogelijk om deelnemers te volgen tijdens de actie.

In deze briefing vindt u alle noodzakelijke informatie voor journalisten die bij de actie en/of het kamp aanwezig willen zijn.

Op maandag 27 augustus zal om 14.30 uur een publieke actietraining plaatsvinden ter voorbereiding op de zitblokkade vanaf 28 augustus. Pers kan hierbij aanwezig zijn of deelnemen. Mocht u hierbij aanwezig willen zijn, stuur dan een mail naar coderood-mecom@riseup.net.

Voor vragen of interviewverzoeken kunt u contact opnemen met Maarten (06 475 94 636) of Hanneke (06 162 48 201) en per email: coderood-mecom@riseup.net.

Volg Code Rood op Twitter voor de laatste updates.

Verwachtingen worden overtroffen: meer dan 500 mensen op het kamp & lezing Andreas Malm

Wauw, de mensen blijven maar komen! Er zijn inmiddels ruim 500 mensen op het kamp en vandaag verwachten we nog meer mensen. Fantastisch om te merken hoeveel mensen in beweging zijn gekomen! Gisteren hebben we deelnemers uit alle windstreken ontvangen: van Groningen tot Denemarken, van Duitsland tot Amsterdam. Om iedereen goed op te kunnen vangen, breiden we ons kamp uit naar aanliggende grasvelden. Ook vragen we deelnemers de tentjes gezellig dicht bij elkaar te plaatsen, zodat iedereen die vandaag en morgen aankomt er ook bij past.

Vanmiddag staat er onder andere een lezing van Andreas Malm op het programma: Learning to fight in a warming world (16.30 uur, Grote Circustent). Andreas Malm doceert Human Ecology aan de Lund Universiteit in Zweden. In 2016 schreef hij het boek Fossil Capital en zijn lezing focust op de mogelijkheden van een burgerlijk ongehoorzame strijd voor klimaatrechtvaardigheid. Het belooft razend interessant te worden!