Categoriearchief: Uncategorized

Raamwerk Code Rood 2019

Inhoudsopgave
1. Introductie en samenvatting raamwerk Code Rood 2019
2. Wat zijn de redenen voor dit raamwerk?
3. Richtlijnen en proces voor de voorstellen
4. Voorbeelden van grotere projecten
5. Voorbeelden van (kleinere) politieke projecten
6. Landelijke Code Rood bijeenkomst op zaterdag 16 maart

1. Introductie en samenvatting raamwerk Code Rood 2019

Deze tekst is bedoeld als volledige toelichting voor mensen die een voorstel voor Code Rood 2019 willen uitwerken en aanleveren zodat het als input kan dienen voor de landelijke CR bijeenkomst op 16 maart.
Vanuit de verschillende strategische discussies de afgelopen maanden zijn een aantal trends naar voren gekomen. Op basis hiervan is er door de COPLA en het facilitatieteam gekozen om een raamwerk te hanteren voor de discussie over wat CR dit jaar gaat doen. Binnen dit raamwerk worden voorstellen verwelkomd in de volgende twee categorien:
 • Een in het oog springend project voor Code Rood in 2019 dat relatief makkelijk te organiseren is. Dit kan een openlijk aangekondigde massale burgerlijk ongehoorzaamheidsactie zijn maar andere ideeen/concepten zijn ook welkom.
 • ‘Kleinere projecten’ waar de komende maanden aan gewerkt kan worden. Dit kan een actie zijn of actie-element bevatten, maar het kan ook gaan om politieke projecten in bredere zin.

2. Wat zijn de redenen voor dit raamwerk?

In vergelijking met 2017 en 2018 hebben we dit jaar meer tijd genomen om naar een actiebesluit toe te werken. Na twee en een half jaar was het tijd voor voor een grondige discussie over zowel de interne structuren als de strategie van Code Rood, maar ook gelet op actuele politieke ontwikkelingen en ontwikkelingen binnen de klimaatbeweging. Door deze andere planning hebben we dit jaar minder tijd om een groot project te lanceren, zoals we de afgelopen twee jaar hebben gedaan.
Een ander belangrijke aandachtspunt uit de evaluaties en gesprekken de afgelopen weken en maanden is dat veel mensen niet net als in 2017 en 2018 nagenoeg alle energie willen steken in de organisatie van 1 groot actie & kamp per jaar, maar dat we ook aan enkele strategisch gekozen kleinere projecten willen werken. Dit kan een actie zijn of actie-element bevatten, maar het kan ook gaan om politieke projecten in bredere zin. Hier onder wordt dit in punt (5) aan de hand van een aantal voorbeelden wat verder toegelicht.
Tegelijkertijd bleek tijdens de landelijke bijeenkomst in Utrecht op 2 februari dat er bij veel mensen wel een wens leeft om de energie van Code Rood dit jaar niet uitsluitend op ‘kleinere projecten’ te richten maar daarnaast alsnog iets te organiseren dat er uit springt. Daarbij is door velen de wens uitgedrukt om de verschillende opties te overwegen met expliciete aandacht voor de benodigde capaciteit, zodat we een strategische keuze kunnen maken voor het verdelen van onze energie en tegelijkertijd kunnen waken voor de duurzaamheid van ons activisme.

3. Richtlijnen en proces voor de voorstellen

Gelet op deze discussies is er daarom door het facilitatieteam in samenspraak met de COPLA voor gekozen om een oproep te doen voor het indienen van voorstellen voor Code Rood in 2019, waarbij het hier boven in punt (1) genoemde raamwerk wordt gehanteerd.
Inhoudelijke en praktische richtlijnen:
 • Niet meer dan 2 a4tjes, zodat iedereen de tijd heeft alle voorstellen te lezen. Een filmpje van maximaal 10 minuten is ook welkom.
 • Voorstellen worden door minimaal 2 mensen samen ingediend
 • Elk voorstel bevat informatie over:
 • wat de belangrijkste doelen zouden zijn (bv media-aandacht, skill sharing, bewegingsopbouw, economische activiteit ontregelen)
 • voorstel datum / globale planning
 • hoe het uit te voeren is en hoeveel organiserende capaciteit er nodig is
 • hoeveel deelnemers zijn er nodig om het een succes te laten worden
Proces:
 • Voorstellen kunnen tot uiterlijk 1 maart opgestuurd worden naar code-rood@riseup.net. Een week later worden alle voorstellen rondgemaild aan iedereen die zich heeft aangemeld voor de landelijke CR bijeenkomst van 16 maart. 
 • Afhankelijk van het aantal voorstellen en de inhoud er van zal het facilitatieteam samen met de COPLA (het Coordinatie Platform (COPLA) van de werkgroepen) op vrijdag 8 maart een vorm kiezen voor de discussie en besluitvorming op de landelijke CR bijeenkomst van 16 maart.

4. Voorbeelden van grotere projecten 

    –> eventuele internationale mobilisatie (bv Ende Gelande, Reclaim the Power)
    –> blokkade/verstoring aandeelhoudersvergadering Shell in Den Haag (mei)
    –> kamp in Groningen (zomer)
    –> blokkade openbare wegen
    –> haven Amsterdam 
    –> haven Rotterdam

5. Voorbeelden van (kleinere) politieke projecten

Het idee om als Code Rood ook kleinere projecten te gaan organiseren is niet alleen ontstaan omdat dit makkelijker te organiseren is. De gedachte is ook dat het strategisch en politiek effectief kan zijn om vaker in actie te komen, en dat dit een manier kan zijn voor mensen om meer betrokken te raken bij Code Rood. Daarnaast werden er een aantal interne en externe doelstellingen geidentificeerd die de moeite waard zijn om na te streven maar die niet perse als ‘actie’ gelden, zoals het werken aan een trainingsprogramma en het verdiepen van onze boodschap en praktijk van klimaatrechtvaardigheid.
    –> lokale CR groepen opbouwen
    –> op actualiteit inspelen door (verrassings)acties te lanceren, georganiseerd vanuit en gecoördineerd met de werkgroepen/lokale groepen
    –> een trainingsprogramma opzetten
    –> verdieping in klimaatrechtvaardigheid, bijvoorbeeld door bondgenoten buiten de klimaatbeweging te ondersteunen met trainingen en bijdrages aan hun projecten
    –> verdiepen van onze politieke analyse / boodschap van klimaatrechtvaardigheid en systeemverandering en proberen het klimaatdebat te sturen volgens deze analyse
    –> werken aan een lange termijn agenda met visie en strategie (oa By2020 We Rise Up)
    –> werken aan onze interne organisatie en dynamiek (structuren, processen, omgangsnormen, omgang met conflicten)
    –> Nieuwe groepen zoals scholieren en Extinction Rebellion ondersteunen. Bv: in april de eerste grote actie van Extinction Rebellion NL ondersteunen door een onderdeel van de organisatie op ons te nemen.
    –> bezetting kantoren van politici/parlement

6. Landelijke Code Rood bijeenkomst op zaterdag 16 maart

 Tijdens de landelijke Code Rood bijeenkomst op zaterdag 16 maart staan de volgende onderwerpen op de agenda:
 • Code Rood structuur, besluitvorming & ‘safer space policy’
 • Gesprek over privilege & intersectionaliteit
 • Actieplannen voor 2019: wat gaan we doen en wanneer? Voorstellen voor grotere en kleinere projecten bespreken en eventueel in gang zetten.
 • Nieuwe werkgroepen vormen en mogelijkheid aan te sluiten bij bestaande werkgroepen 
We willen als groep besluiten nemen waar veel mensen achter staan. Daarnaast zullen we expliciet in het beslissingsproces de uitvoerbaarheid meenemen en stilstaan bij hoeveel mensen kunnen en willen helpen om het uit te voeren. De insteek is dus dat we naar besluitvorming toewerken maar het zal nog afwachten zijn of we aan het eind van de dag een volledig of gedeeltelijk besluit hebben, mede omdat het beslissen over een actie niet het enige doel van deze landelijke bijeenkomst is.
Als laatste is het goed om in gedachte te houden dat wanneer we er voor kiezen om een bepaald idee niet uit te voeren (bijvoorbeeld omdat er geen capaciteit is of niet genoeg interesse) dat dit niet betekent dat dit een slecht idee is, en dat het ook op een later moment nog uitgevoerd kan worden.

Onze reactie op evaluatie politie optreden tijdens Code Rood actie in Farmsum

Op 15 februari 2019 heeft de Groningse politie de uitkomsten van hun evaluatie over het politie optreden tijdens de Code Rood actie in Groningen naar buiten gebracht. De politie stelt dat het gebruik van de wapenstok tegen zittende demonstranten en het gebruik van bluswater onrechtmatig was. Ook het geweld in Amsweer  had niet gehoeven, maar was het gevolg van een communicatiefout. Daarnaast geeft de politie toe dat de grootschaligheid van de politie aanwezigheid buitenproportioneel was.

Tegelijkertijd stelt de politie tevreden terug te kijken: ‘Als we terugkijken, hebben we wel alle doelstellingen bereikt’, zegt Susanne Huijing, sectorhoofd Groningen Ommelanden, ‘De mensen hebben een kans gehad om te demonstreren en we hebben de veiligheid en het bedrijfsbelang kunnen waarborgen. Maar dus wel met die eerdere kanttekeningen.’

Onze reactie op de evaluatie is:

Goed dat de politie fouten erkent. Want dit was niet onze laatste actie van burgerlijke ongehoorzaamheid. De strijd tegen de fossiele industrie gaat door! ✊

Alleen. Hoe is het mogelijk dat de politie tevreden terugkijkt?
👉 Er is met wapenstok op zittende mensen geslagen: buitenproportioneel volgens de politie.
👉 Er is nevelspray gebruikt: een onrechtmatig middel volgens de politie.

Bovendien. De politie is tevreden dat ze het “bedrijfsbelang hebben kunnen waarborgen”. Terwijl meerdere mensen gewond zijn geraakt.

Dit laat zien dat de veiligheid van mensen ondergeschikt is aan de belangen van de NAM. Net zoals het geweld dat de Groningers al decennia lang ervaren door de gaswinning niet serieus genomen wordt.

Daarom strijden wij door. Voor een wereld waarin mensen NIET ondergeschikt zijn aan bedrijfsbelangen. Waarin de NAM, Shell en Exxon afgerekend worden op hun structurele geweld tegen mensen, dieren en de planeet.

Bloc tegen Klimaat Racisme @Demo tegen Racisme

Datuum: Zaterdag 23 maart 2019

Tijd: 14:00-17:00

Locatie: Dam Square, Amsterdam

Code Rood en Climate Liberation Bloc doen een call out aan alle klimaat groepen en organisaties om gezamelijk het onderbelicht klimaat racisme te publiekelijk te erkennen en te verwerpen; een veel voorkomend probleem van onderdrukking is dat het onzichtbaar wordt gemaakt en in Nederland is er nog maar nauwelijks taal om verschillende racistische praktijken te duiden zoals racisme in milieubeleid.

Met onze aanwezigheid verbinden we onze strijd voor klimaat rechtvaardigheid aan de grote strijd tegen racisme in al haar vormen.

Wat is Klimaat Racisme? Klimaat Racisme verwijst naar:
A: Het Westen heeft historisch het meest vervuilt en zich aan vervuilende industrie verrijkt. Maar wil nu de rekening doorschuiven naar ‘iedereen’ en dan vooral de kleinverbruikers niet de grote boosdoeners. Dit beleid gaatover de rug van het Globale Zuiden.
B: De meeste klimaat migranten die huis en haard verliezen komen uit Globale Zuiden. Er ontbreekt een adequate internationale respons aan zorg.
C: Bij klimaatrampen zien we dat (witte) rijken snel hulp krijgen en grotendeels mensen van kleur gecriminaliseerd worden en het leger op hun wordt afgestuurd dat ze maar geen winkels plunderen (St Maarten, New Orleans zij daar markante voorbeelden van).

Voor verdieping zetten we de komende tijd een paar uitingen van klimaat racisme op een rijtje om ons gezamelijk gesprek over klimaat racisme op scherp te zetten en uit te nodigen tot dialoog.

AANLEIDING JAARLIJKSE DEMONSTRATIE RONDOM 21 MAART: De Verenigde Naties riep de Internationale dag tegen Racisme en Discriminatie uit na het bloedbad in Sharpeville in Zuid-Afrika op 21 maart 1960. Daarbij opende de politie het vuur op demonstranten tegen de apartheid.
In Nederland organiseert Comite 21 maart elk jaar een demonstratie om mensen samen te brengen te protesteren tegen huidige racisme en discriminatie in Nederland.

Vanuit klimaat beweging willen we van ons laten horen aangezien huidig klimaat beleid gestoeld is op (post)koloniaal beleid waarin de grootste vervuilers nog steeds subsidie ontvangen terwijl mensen in globale zuiden en zo ook armen & gemarginaliseerden (veelal mensen van kleur) nu de grootste verliezen leiden door verlies van leefgebied, gezondheidsproblemen door vervuiling en gebrek aan vangnet na klimaatrampen.

Meer info over de hoofd organisatie achter deze demo: http://21maartcomite.nl/

Blok voor Radicale Klimaatrechtvaardigheid tijdens Klimaatmars 10/03 in Amsterdam

Op zondag 10 maart zal een historische Klimaatmars plaats vinden in Amsterdam, georganiseerd door een brede coalitie van maatschappelijke organisaties. Naar verwachting zal het een van de grootste klimaatmobilisaties worden uit de Nederlandse geschiedenis.

ASEED Europe, Code Rood, Climate Liberation Bloc / CLuB, Fossil Free Culture NL & GroenFront! ondersteunen deze Klimaatmars en roepen op tot de vorming van een groot en strijdvaardig Blok voor Radicale Klimaatrechtvaardigheid.

Samen verheffen wij onze stem voor systeemverandering en massale actie van onderop: tegen de fossiele industrie en een corrupt politiek en economisch systeem dat mensen uitbuit en verdeelt, obscene ongelijkheid produceert en de leefbaarheid van onze planeet kapot maakt.

Verdere informatie zal binnenkort volgen.

Nodig je vrienden uit via Facebook:

People's Climate March 2014
People’s Climate March 2014

Alles heeft een uitknop – speech Chihiro bij Earthstrike

Voor Code Rood sprak Chihiro 15 januari bij de wereldwijde demonstratie EarthStrike. Hieronder haar tekst.

Vraagje: Waarom creëert kapitalisme een wereldecologie van verval en catastrofe?

Zou het aan ons bewustzijn liggen?

 • Marinebiologe en schrijfster Rachel Carson deed al in de zestiger jaren de alarmbellen rinkelen voor een massa  bewustzijn voor milieubescherming.
 • Natuurkundige Svante Arhenius toonde in 1896 al wetenschappelijk het broeikaseffect aan en koppelde de verhoging van CO2 emissie aan opwarming.
 • Shawnee leider Tecumseh observeerde over de Europese kolonisten die een beleid van genocide uitrolde in de zogenaamde Nieuwe Wereld dat “het witte ras een monster is dat altijd honger heeft en wat het opeet is land

Beleid van ecocide is al heel lang opgemerkt. Eeuwenlang al is er bewustzijn en analyse over de verstoorde relatie tussen de heersende ideologie van groei en private winst aan de ene kant en aan de andere kant de erosie en verpaupering van publiek welzijn van land, water, lucht en andere zaken die tot Natuur werden gerekend. Inclusief de meerderheid van de mensheid: inheemse culturen en tot slaaf gemaakten en tot zekere hoogte ook vrouwen werden ook onder Natuur met een grote N geplaatst; een goedkope energie bron, goedkope arbeid voor accumulatie van kapitaal.

Nee, ons bewustzijn is niet het grote struikelblok voor goed klimaatbeleid, maar de spelregels rondom macht en besluitvorming en onze positie daarbinnen.

Dit is belangrijk voor onze strategie voor klimaatrechtvaardigheid. We strijden niet slechts tegen een paar rotte appels aan bedrijven & politici… En we kunnen het klimaatprobleem als consument niet wegstemmen. Dat is een spel van stuivers tegen miljarden. Nee, we strijden tegen een SYSTEEM van uitbuiting, uitputting en vervreemding… waar ontwrichting van ecologie en economie hand in hand gaan. Bewust!

Vanuit Code Rood hebben we als klimaatactie-collectief het idee dat de infrastructuur van dat systeem ontzenuwd moet worden.  Die infrastructuur van fossiele brandstoffen toe-eigenen en verhandelen moet stilgelegd worden. En wel meteen. De maatschappelijke shock zal groot zijn – maar een fractie van wat ons in petto staat wanneer deze maatregel niet genomen wordt.

De ontregeling van planeet aarde is door kapitalistische bedrijvigheid nu al zo ver gevorderd dat wetenschappelijke onderzoeken schatten dat er zo’n 200 organismen per dag uitsterven! Een uitsterfpercentage dat 1000 keer zo hoog ligt als ‘normaal’, zonder menselijke interventie. Dit is historisch ongekend!

Als je niet boos bent,   dan let je niet op!

Als je niet bang bent,   dan leef je zonder hoop en zonder liefde!

Als je niet verdrietig bent,   dan is cynisme je overlevingstactiek!

Climate CHANGED!

We leven in een wereld die al 1 graad veranderd is – GEMIDDELD.

Dat betekent al dat miljoenen mensen per jaar hun huis en haard verliezen aan droogte, overstroming, orkanen en branden.  Ook bij extractie zelf worden gemeenschappen geschaad en hun collectieve leefgebied verwoest, en bij olielekken. Als klimaatrechtvaardigheid-activisten strijden we niet voor de toekomst – een abstractie – maar voor ons bestaan en voor een beleid van reparaties: een eerlijke transitie, een wereld vol met banen voor eerlijke transitie… een vangnet voor de slachtoffers en stoppen van klimaatmisdaad.

Waar zit de uitknop van fossiele rampzaligheid?
Alles heeft een uitknop.

Met Code Rood bouwen we aan massale burgerlijke ongehoorzaamheid.

We bezetten infrastructuur van de fossiele industrie, om zo een hindermacht op te bouwen. Zo bezetten we in 2017 de kolenoverslag in de Amsterdamse haven: de tweede grootste kolenhaven van Europa (met Rotterdam op de eerste plaats).

En in 2018 werkten we samen met het lokale verzet in Groningen tegen de gaswinning, waar politiek Den Haag en bedrijven samen van profiteren, ten koste van Groningers en het milieu.

In een systeem waar roofbouw de wet is, moet die wet onhoudbaar gemaakt worden.
We handelen collectief. Saamhorig. Dapper. Voorbereid.
Het tweede jaar verdubbelde we in aantal. Rond de 700 deelnemers aan de actie en dan nog de mensen eromheen die zorgden voor eten, juridische hulp, media enzovoorts: een eigen infrastructuur van horizontale samenwerking! Een voorproefje van een eerlijkere manier van samenwerken & samenleven.

Bewustzijn verenigt ons hier vandaag in het Earthstrike protest.
Protest is zeggen waar je voor staat – welk onrecht je bestrijdt.
Verzet is dat onrecht onhoudbaar maken.
Dit hier… is mijn protest of pleidooi voor verzet!

Bewustzijn is essentieel voor het duiden van onrecht en de oplossing:
Niks minder dan een rechtvaardig systeem waarin wederkerig samenleven de norm is, in plaats van groei ten koste van de ander (daar krijg je natuurverwoesting en kolonialisme van… en heel veel ongelijkheid tot het punt dat het allemaal breekt)…

Maar we hebben ook een handelingsperspectief nodig…
Hoe komen we daar? Met klimaatrechtvaardigheid.

De infrastructuur van de fossiele industrie is groot geworden met de eerste en tweede wereld oorlog en enorme staatssteun van exorbitante bedragen. Dit is een asymetrische strijd waar de andere kant het grootkapitaal en de wapens heeft. Wat doe je dan als opgeven alleen maar leidt tot een grotere hel en echt geen optie is?

Recept voor verbetering: allereerst is er een verbinding in missie; de 99% zou hier een groot aandeel in moeten hebben; we’ve got the numbers! De meerderheid! Hierin moeten we zorg dragen dat we ongelijkheid die er in de samenleving is gepompt ontmantelen in onze samenwerking: racisme, seksisme, validisme en giftige normativiteiten. Dan heb je verbinding waarop je kan bouwen.

Tweede ingrediënt: een epische dosis aan lef en  ten derde samen sleutelen aan de scharnieren van besluitvorming, terwijl vernietigende business as usual onmogelijk gemaakt wordt door sabotage en verzet.

Mijn appel hier aan iedereen is om de rol op te nemen die goed aansluit bij jouw kunnen en talent en je solidair op te stellen aan de mensen die via een andere route het aanvliegen. We hebben elkaar nodig.  We gaan hoe dan ook door een stormige periode van verval van het oude – omdat kapitalisme onhoudbaar is op een niet groter wordende planeet.

Lieve Earth Strikers, water defenders, human rights, refugee rights, climate justice activists; Samen zijn we sterk MITS we een gedeelde visie hebben voor een rechtvaardig systeem.

Daarom moet visie voor rechtvaardigheid voorop: climate justice is the way

WHAT DO WE WANT?
CLIMATE JUSTICE
WHEN DO WE WANT IT?
NOW!


Foto van EarthStrike. Foto boven artikel: Chihiro (links) met Diyar, van ROOD jong in de SP

Vrijdag 21 december: Fluitconcert Klimaatakkoord #vervuilersvantafel!

Klik hier voor een livestream en persbericht van deze actie!

*English below*

Aanstaande vrijdag is de deadline van het Klimaatakkoord en die middag is er een persconferentie. Na een jaar gepolder is het resultaat nog steeds ondermaats en hebben de fossiele multinationals nog steeds een plek aan tafel. Daarom gaan we naar Den Haag en roepen we iedereen op om om 15.00 naar het Plein te komen om de overheid uit te fluiten en de vervuilers van tafel te fluiten.

De resultaten van de onderhandelingen rond het Klimaat en Energie Akkoord zijn een aanfluiting. De CO2-uitstoot blijft stijgen en drie jaar na de klimaatonderhandelingen in Parijs ligt er nog steeds geen goed plan. Na een jaar gepolder in Nederland hebben we slechts de contouren van een ontoereikend compromis. Dit is niet acceptabel, er is geen tijd voor vertraging. De gevolgen van de klimaatcrisis voltrekken zich nu al op grote schaal en worden met name gevoeld door de meest gemarginaliseerde en kwetsbare groepen, die het minst aan het probleem hebben bijgedragen.

Daarom fluiten wij de vervuilers van tafel. Zo lang de fossiele industrie meepraat, is elk klimaatakkoord kansloos. Al sinds begin jaren 90 weten zij te voorkomen dat de overheid beperkingen oplegt aan de fossiele industrie. Wetenschappers waarschuwen dat we fossiele brandstoffen nú moeten uitfaseren zodat de uitstoot in 2020 serieus is gedaald. Alleen zo kunnen we de grootste klimaatchaos voorkomen. Maar met de fossiele industrie aan tafel stellen de grootste vervuilers de kaders voor klimaatbeleid. Ze zaaien twijfel over de ernst van het klimaatprobleem en ze praten ons aan dat we niet zonder fossiele brandstof kunnen. De industrie bepaalt het beleid en laat ons, de burgers, opdraaien voor de kosten van de transitie en de schade die zij veroorzaken.

Daarom fluiten wij de overheid uit: omdat ze nog altijd de belangen van de oude economie, gedreven door fossiele brandstoffen, voor het belang van haar eigen burgers zet.

We zijn klaar met de invloed van vervuilers op ons leven en onze politiek en het is aan ons om die macht te doorbreken. Daarom fluiten wij vrijdag de vervuilers van tafel.

Wanneer: vrijdag 21 december, 15:00 verzamelen
Waar: het Plein, Den Haag

Meenemen: je vingers om op te fluiten of andere blaasinstrumenten, eventueel spandoeken

Onze beweging gaat uit van wat er echt moet gebeuren om onder 1.5C opwarming te blijven. Het is hoog tijd dat we de fossiele industrie letterlijk bij de bron aanpakken, dus daar waar kolen, olie en gas de grond uit komen. Alleen zo kunnen we voorkomen dat klimaatontwrichting ons de kop gaat kosten. Wij zullen in actie blijven komen, totdat de overheid hier echt werk van maakt.

*A brief summary in English*

Whistling concert Klimaatakkoord: get the polluters off the table!

On Friday afternoon the Dutch prime minister is giving a press conference in The Hague about the Klimaat en Energie Akkoord (Climate and Energy Agreement). We’ll be there to make some noise. As long as the big polluting fossil fuel companies are allowed to be part of the negotiations we do not trust the outcome. We are tired of the influence of polluters over our lives and political processes – it’s up to us to weaken that power!

When: Friday 21 December, 15:00
Where: Het Plein, The Hague
Bring: your fingers to whistle on or other instruments, and banners.

Code Rood nationale bijeenkomst: Strategie & Visie

Datum: 2 februari 2019

Tijd: 10.00-18.00

Locatie: Het Hof van Cartesius, Vlampijpstraat 94, 3534 AR Utrecht

De CO2 concentratie en globale temperaturen blijven sneller stijgen dan ooit te voren in de mensen geschiedenis. Code Rood nodigt je uit voor een landelijke bijeenkomst op 2 februari om te bespreken wat de volgende stappen voor massale burgerlijke ongehoorzaamheid voor klimaatgerechtigheid en tegen de fossiele brandstoffenindustrie in Nederland zullen zijn. Tijdens deze vergaderingen zullen we terugkoppelen wat de uitkomsten van de lokale, gedecentralizeerde, meetups waren (Amsterdam – Rotterdam – Utrecht – Leiden – Nijmegen).

Dit is een moment om te reflecteren op de politiek en strategie van Code Rood en diens positie in de klimaatbeweging. Ook zullen we duidelijkheid en overeenstemming vinden over hoe we het best onze energie kunnen investeren het aankomende jaar. De vergadering zal een platform zijn voor collectieve analyse, discussie en zal cruciale input voor de actieconferentie leveren die georganiseerd word in maart, alwaar de beslissingen gemaakt zullen worden voor de pannen van Code Rood in 2019.

Heb je meegedaan in 1 van de lokale meetups en wil je meer betrokken raken? Wil je beter begrijpen hoe Code Rood structuur werkt? Heb je meegedaan aan klimaatactie en wil je nu bijdragen aan het gevecht tegen de fossiele brandstoffenindustrie? Kom dan hier naar toe!

Omdat we weten dat ‘normale mensen’ zoals ons door blijven gaan met het bouwen van de beweging. Politici en multi-national vervuilers zullen het klimaat niet beschermen voor ons, onafhankelijk van wat hun greenwashing propaganda ons probeert wijs te maken. In het aanzien van klimaatchaos is onze hoop grassroots organizing!

Programma:

10.00-10.30 Inloop
10.30-11.00 Opening
11.00-11.15 Report back van lokale meet-ups
11.15-12.00 Tijdlijn externe ontwikkelingen/kansen
12.00-12.30 PAUZE
12.30-14.00 Opsplitsen in groepjes
 • 1) Analyse van Code Rood & Nederlandse klimaatbeweging
 • 2) Visie & strategie
 • 3) Organisatie & tactieken
14.00-14.45 LUNCH
14.45-16.15 Terugkoppeling, vragen & discussie: “Wat moet Code Rood doen dit jaar, en volgens welk formaat?”
16.15-16.45 PAUZE
16.45-17.45 Werkgroepen vormen om voorstellen voor de volgende AC te maken
17.45-18.00 Sluiting
18.00-18.30 Collectief opruimen

Solidarity with the Stansted15

Today Code Rood stands in solidarity with the Stansted15 as their long
trial draws to a close in the UK this week. We firmly believe that our
brave comrades should walk free after having been put through so much by
the British judicial system over the last two years. We know why they
acted to stop the deportation flight as they did, their actions spoke
louder than our words can on the dire need to resist the secretive,
brutal and racist deportation system in the UK.

More on the case can be found here.

The links between migration and climate change are clear. Many people
across the world have already been forced to leave their homes due to
the impacts of climate chaos, as droughts, floods and resultant
famines increase. The need to resist barely legal deportation systems
like that of the UK grows stronger.

Taking collective action is central to the work of Code Rood and we
commend the strategic, safe, peaceful and successful action the
Stansted15 took to ground the deportation flight. It  has resulted in
two of the planes occupants being granted permanent leave to remain in
the UK, whilst others onboard continue to fight their asylum cases on UK
soil. We call on the UK state to drop the terrorism related charges that
threaten to incarcerate these activists with potential life sentences if
found guilty. Our love and solidarity goes out to the Stansted15 this
week as the jury are sent out to deliberate.

PERSUITNODIGING – Opnieuw massale protesten tegen Duitse bruinkoolmijnen

Amsterdam, 22 oktober 2018 – Van 25 tot 29 oktober zullen duizenden mensen in actie komen tegen de bruinkoolwinning in het Duitse Rheinland, niet ver over de Limburgse grens. Met hun aanwezigheid zullen de actievoerders de dagbouwmijnen tot stilstand dwingen. Onder hen zijn ook meer dan honderd Nederlanders. ‘Bruinkool is de meest vervuilende fossiele brandstof die er is. Als we de doelen van het Parijsakkoord omtrent klimaatverandering serieus nemen, moeten we hier direct mee stoppen’ aldus Hanneke, woordvoerder van het Nederlandse Code Rood. ‘In heel Europa groeit het verzet tegen fossiele industrie en werken burgerbewegingen nauw samen. Dit jaar is er zelfs een speciale trein met deelnemers onderweg vanuit Praag’.

De afgelopen maanden is de bruinkoolwinning in het Rheinland een symbool geworden voor internationaal verzet tegen vernietiging van ecosystemen en klimaatverandering. De eigenaar van de mijnen, energieproducent RWE, wil het laatste deel van het Hambacher bos kappen om de mijnbouw verder uit te breiden. Dit stuitte op grootschalig verzet, waarbij tienduizenden mensen waren betrokken. Door tussenkomst van de rechter is er nu een tijdelijk kapverbod. Deze voorlopige overwinning heeft het Hambacher bos en de mijnen in het gebied wereldwijd op de kaart gezet.

De nieuwe aangekondigde acties richten zich op het blokkeren van de mijn die grenst aan het Hambacher bos. Ende Gelände, die het protest organiseert, is er al meerdere keren in geslaagd de mijnbouw stil te leggen en ieder jaar nemen er meer mensen deel aan de acties. ´Het is een enorm succes dat de kap van het Hambacher bos is uitgesteld´ zegt Karolina Drzewo, woordvoerder van Ende Gelände,´maar door de oprukkende graafmachines worden het klimaat, dorpen en ecosystemen nog steeds bedreigd. Het is allang wetenschappelijk aangetoont dat we moeten stoppen met fossiele brandstoffen. Als regeringen en bedrijven niet doen wat nodig is, nemen wij het heft in eigen hand.’

Behalve demonstranten wordt ook de Duitse oproerpolitie in grote getale verwacht. ‘Bij de ontruiming van het Hambacher bos en eerdere protesten tegen de bruinkoolmijnen was de politie massaal op de been en werden pepperspray en wapenstokken niet geschuwd tegen vreedzame demonstranten. Dit optreden maakt pijnlijk duidelijk dat de belangen van de industrie beter beschermd worden dan de belangen van mensen’, zegt Hanneke. ‘We hebben nog een lange weg te gaan.’

Note voor de redactie, niet ter publicatie:

Wij willen u van harte uitnodigen om verslag te doen van deze actie. Wij kunnen interviews geven en bieden u de mogelijkheid om met de activisten mee te gaan naar de mijnen. Van 25 tot 29 oktober is er een klimaatkamp in de omgeving van de mijn. De acties zullen met name plaatsvinden tussen 26 en 28 oktober. De exacte locatie van het kamp wordt nog bekendgemaakt, maar het zal in de omgeving van Düren zijn. Een aankondigingsvideo is hier te zien.

Op vrijdag 26 oktober 11.30 uur is er een publieke actietraining die op film of foto mag worden vastgelegd. Om 12.15 uur nodigen we u uit voor een briefing voor journalisten die met de activisten meegaan.

Nederlandse perswoordvoerders:

Hanneke (Code Rood) +31 (0)6 16248201

Egbert (Wij Stoppen Steenkool) +31 (0)6 54973723

Contact Ende Gelände:

presse@ende-gelaende.org

Selma Richter: +49 157 87414171

Karolina Drzewo: +49 152 04560800

Aanvullende praktische informatie voor pers is hier te vinden.

Ende Gelände was ook betrokken bij de protesten voor het behoud van het Hambacher bos. Foto’s daarvan zijn te vinden op Flickr.