Raamwerk Code Rood 2019

Inhoudsopgave
1. Introductie en samenvatting raamwerk Code Rood 2019
2. Wat zijn de redenen voor dit raamwerk?
3. Richtlijnen en proces voor de voorstellen
4. Voorbeelden van grotere projecten
5. Voorbeelden van (kleinere) politieke projecten
6. Landelijke Code Rood bijeenkomst op zaterdag 16 maart

1. Introductie en samenvatting raamwerk Code Rood 2019

Deze tekst is bedoeld als volledige toelichting voor mensen die een voorstel voor Code Rood 2019 willen uitwerken en aanleveren zodat het als input kan dienen voor de landelijke CR bijeenkomst op 16 maart.
Vanuit de verschillende strategische discussies de afgelopen maanden zijn een aantal trends naar voren gekomen. Op basis hiervan is er door de COPLA en het facilitatieteam gekozen om een raamwerk te hanteren voor de discussie over wat CR dit jaar gaat doen. Binnen dit raamwerk worden voorstellen verwelkomd in de volgende twee categorien:
 • Een in het oog springend project voor Code Rood in 2019 dat relatief makkelijk te organiseren is. Dit kan een openlijk aangekondigde massale burgerlijk ongehoorzaamheidsactie zijn maar andere ideeen/concepten zijn ook welkom.
 • ‘Kleinere projecten’ waar de komende maanden aan gewerkt kan worden. Dit kan een actie zijn of actie-element bevatten, maar het kan ook gaan om politieke projecten in bredere zin.

2. Wat zijn de redenen voor dit raamwerk?

In vergelijking met 2017 en 2018 hebben we dit jaar meer tijd genomen om naar een actiebesluit toe te werken. Na twee en een half jaar was het tijd voor voor een grondige discussie over zowel de interne structuren als de strategie van Code Rood, maar ook gelet op actuele politieke ontwikkelingen en ontwikkelingen binnen de klimaatbeweging. Door deze andere planning hebben we dit jaar minder tijd om een groot project te lanceren, zoals we de afgelopen twee jaar hebben gedaan.
Een ander belangrijke aandachtspunt uit de evaluaties en gesprekken de afgelopen weken en maanden is dat veel mensen niet net als in 2017 en 2018 nagenoeg alle energie willen steken in de organisatie van 1 groot actie & kamp per jaar, maar dat we ook aan enkele strategisch gekozen kleinere projecten willen werken. Dit kan een actie zijn of actie-element bevatten, maar het kan ook gaan om politieke projecten in bredere zin. Hier onder wordt dit in punt (5) aan de hand van een aantal voorbeelden wat verder toegelicht.
Tegelijkertijd bleek tijdens de landelijke bijeenkomst in Utrecht op 2 februari dat er bij veel mensen wel een wens leeft om de energie van Code Rood dit jaar niet uitsluitend op ‘kleinere projecten’ te richten maar daarnaast alsnog iets te organiseren dat er uit springt. Daarbij is door velen de wens uitgedrukt om de verschillende opties te overwegen met expliciete aandacht voor de benodigde capaciteit, zodat we een strategische keuze kunnen maken voor het verdelen van onze energie en tegelijkertijd kunnen waken voor de duurzaamheid van ons activisme.

3. Richtlijnen en proces voor de voorstellen

Gelet op deze discussies is er daarom door het facilitatieteam in samenspraak met de COPLA voor gekozen om een oproep te doen voor het indienen van voorstellen voor Code Rood in 2019, waarbij het hier boven in punt (1) genoemde raamwerk wordt gehanteerd.
Inhoudelijke en praktische richtlijnen:
 • Niet meer dan 2 a4tjes, zodat iedereen de tijd heeft alle voorstellen te lezen. Een filmpje van maximaal 10 minuten is ook welkom.
 • Voorstellen worden door minimaal 2 mensen samen ingediend
 • Elk voorstel bevat informatie over:
 • wat de belangrijkste doelen zouden zijn (bv media-aandacht, skill sharing, bewegingsopbouw, economische activiteit ontregelen)
 • voorstel datum / globale planning
 • hoe het uit te voeren is en hoeveel organiserende capaciteit er nodig is
 • hoeveel deelnemers zijn er nodig om het een succes te laten worden
Proces:
 • Voorstellen kunnen tot uiterlijk 1 maart opgestuurd worden naar code-rood@riseup.net. Een week later worden alle voorstellen rondgemaild aan iedereen die zich heeft aangemeld voor de landelijke CR bijeenkomst van 16 maart. 
 • Afhankelijk van het aantal voorstellen en de inhoud er van zal het facilitatieteam samen met de COPLA (het Coordinatie Platform (COPLA) van de werkgroepen) op vrijdag 8 maart een vorm kiezen voor de discussie en besluitvorming op de landelijke CR bijeenkomst van 16 maart.

4. Voorbeelden van grotere projecten 

    –> eventuele internationale mobilisatie (bv Ende Gelande, Reclaim the Power)
    –> blokkade/verstoring aandeelhoudersvergadering Shell in Den Haag (mei)
    –> kamp in Groningen (zomer)
    –> blokkade openbare wegen
    –> haven Amsterdam 
    –> haven Rotterdam

5. Voorbeelden van (kleinere) politieke projecten

Het idee om als Code Rood ook kleinere projecten te gaan organiseren is niet alleen ontstaan omdat dit makkelijker te organiseren is. De gedachte is ook dat het strategisch en politiek effectief kan zijn om vaker in actie te komen, en dat dit een manier kan zijn voor mensen om meer betrokken te raken bij Code Rood. Daarnaast werden er een aantal interne en externe doelstellingen geidentificeerd die de moeite waard zijn om na te streven maar die niet perse als ‘actie’ gelden, zoals het werken aan een trainingsprogramma en het verdiepen van onze boodschap en praktijk van klimaatrechtvaardigheid.
    –> lokale CR groepen opbouwen
    –> op actualiteit inspelen door (verrassings)acties te lanceren, georganiseerd vanuit en gecoördineerd met de werkgroepen/lokale groepen
    –> een trainingsprogramma opzetten
    –> verdieping in klimaatrechtvaardigheid, bijvoorbeeld door bondgenoten buiten de klimaatbeweging te ondersteunen met trainingen en bijdrages aan hun projecten
    –> verdiepen van onze politieke analyse / boodschap van klimaatrechtvaardigheid en systeemverandering en proberen het klimaatdebat te sturen volgens deze analyse
    –> werken aan een lange termijn agenda met visie en strategie (oa By2020 We Rise Up)
    –> werken aan onze interne organisatie en dynamiek (structuren, processen, omgangsnormen, omgang met conflicten)
    –> Nieuwe groepen zoals scholieren en Extinction Rebellion ondersteunen. Bv: in april de eerste grote actie van Extinction Rebellion NL ondersteunen door een onderdeel van de organisatie op ons te nemen.
    –> bezetting kantoren van politici/parlement

6. Landelijke Code Rood bijeenkomst op zaterdag 16 maart

 Tijdens de landelijke Code Rood bijeenkomst op zaterdag 16 maart staan de volgende onderwerpen op de agenda:
 • Code Rood structuur, besluitvorming & ‘safer space policy’
 • Gesprek over privilege & intersectionaliteit
 • Actieplannen voor 2019: wat gaan we doen en wanneer? Voorstellen voor grotere en kleinere projecten bespreken en eventueel in gang zetten.
 • Nieuwe werkgroepen vormen en mogelijkheid aan te sluiten bij bestaande werkgroepen 
We willen als groep besluiten nemen waar veel mensen achter staan. Daarnaast zullen we expliciet in het beslissingsproces de uitvoerbaarheid meenemen en stilstaan bij hoeveel mensen kunnen en willen helpen om het uit te voeren. De insteek is dus dat we naar besluitvorming toewerken maar het zal nog afwachten zijn of we aan het eind van de dag een volledig of gedeeltelijk besluit hebben, mede omdat het beslissen over een actie niet het enige doel van deze landelijke bijeenkomst is.
Als laatste is het goed om in gedachte te houden dat wanneer we er voor kiezen om een bepaald idee niet uit te voeren (bijvoorbeeld omdat er geen capaciteit is of niet genoeg interesse) dat dit niet betekent dat dit een slecht idee is, en dat het ook op een later moment nog uitgevoerd kan worden.