Wat is Code Rood?

Code Rood is een samenwerking van mensen die strijden tegen de fossiele industrie en haar macht. Dit gaat dus om alle vormen van olie, gas en kolen. De belangrijkste gedachte die deze mensen delen is dat klimaatverandering en de schade veroorzaakt door de winning van fossiele brandstoffen, niet gestopt kunnen worden met enkel individuele acties. We komen in actie tegen de bedrijven die verantwoordelijk zijn voor de winning, verscheping en verbranding van fossiele brandstoffen, én komen in actie tegen de overheden die deze bedrijven grenzeloos hun gang laten gaan.

De grootste olie- en steenkoolhavens van Europa liggen in Amsterdam en Rotterdam. Europa´s grootste gasveld ligt in het door gasbevingen getroffen Groningen – de Nederlandse staat heeft dus een grote verantwoordelijkheid in het klimaatprobleem. Code Rood draagt bij aan het bouwen van een strijdbare beweging door het jaarlijks organiseren van een massa-actie. Het streven hierbij is om de infrastructuur van de fossiele industrie te ontregelen en voor zo ver mogelijk ook daadwerkelijk (tijdelijk) stil te leggen. Het uiteindelijke doel is om structurele veranderingen in de energievoorziening te bewerkstelligen.

Code Rood wil het burgerlijk ongehoorzame verzet zichtbaar en voelbaar maken door dit naar een grotere schaal te tillen. Dit wordt gedaan door de actiedag openlijk aan te kondigen en nationaal en internationaal te mobiliseren. Code Rood steunt de lokale gemeenschappen die de directe gevolgen ervaren van de winning van fossiele brandstoffen. Ook is Code Rood van mening dat de arbeiders in de fossiele industrie niet mogen lijden onder de noodzakelijke overgang naar groene vormen van energie. Hierom heeft Code Rood bijvoorbeeld steun uitgesproken voor de oproep van de FNV voor een kolenfonds, voor arbeiders in de havens en kolencentrales. Ook staat Code Rood in solidariteit met andere bewegingen die strijden tegen de fossiele industrie en klimaatverandering danwel andere vormen van onrecht, uitbuiting, onderdrukking en discriminatie.

Op 24 juni 2017 was de eerste grootschalige actie van Code Rood, waar rond de 350 personen de kolenoverslag in de haven van Amsterdam hebben geblokkeerd. Omdat Code Rood nog niet lang bestaat, wordt er gewerkt aan het vormen van een identiteit en (lange termijn) strategie. Code Rood is volledig afhankelijk van donaties van sympathisanten, deelnemers en solidariteitsfondsen.

Hoe is Code Rood georganiseerd?

Code Rood is horizontaal georganiseerd in actieconferenties, werkgroepen en een Coördinatie Platform (CoPla). Een actieconferentie is een publieke bijeenkomst waarin de belangrijke beslissingen worden genomen, waarbij geïnteresseerden, mensen die deel willen nemen aan de actie of het kamp, en betrokkenen bij verschillende werkgroepen samenkomen.

De beslissingen worden genomen volgens de principes van consensus besluitvorming, een creatieve en dynamische manier om tot besluiten te komen tussen alle leden van een groep. Bij consensusbesluitvorming probeert de groep oplossingen te vinden die door iedereen actief gesteund worden, of waar iedereen op zijn minst mee kan leven, in plaats van simpelweg stemmen over een onderwerp en de meerderheid te laten beslissen. Consensusbesluitvorming is gebaseerd op de principes van gelijkheid, vrijheid, samenwerking en respect voor de behoeftes van iedereen.

De verschillende werkgroepen zijn verantwoordelijk voor specifieke onderdelen van het organiseren van het kamp en de actie. Zo is bijvoorbeeld de mobilisatie werkgroep verantwoordelijk voor de nationale en internationale mobilisatie, de media & communicatie werkgroep voor het verzorgen van onze eigen media en contact met de pers. Werkgroepen werken in principe redelijk zelfstandig en hoeven enkel fundamentele besluiten voor te leggen op een actieconferentie.

In het Coördinatie Platform (CoPla) komen vertegenwoordigers van alle werkgroepen samen om lopende zaken met elkaar af te stemmen, vragen met elkaar te delen, en zo nodig beslissingen te nemen over vragen die de werkgroepen niet volledig zelfstandig willen beantwoorden. De CoPla vergadert zowel via videoconferenties als fysiek. Je kan hier bij betrokken raken wanneer je actief bent in een werkgroep. Code Rood is op deze manier georganiseerd zodat mensen van over het hele land zich kunnen verenigen in de strijd tegen de fossiele industrie en klimaatverandering. De organisatiestructuur is zo opgezet dat alle stemmen gehoord worden en er geen geconcentreerde macht ontstaat. Net als alle andere processen wordt de organisatiestructuur regelmatig geëvalueerd en zo nodig aangepast.

Code Rood en Groningen

Code Rood is zich bewust van de strijd die al jaren lang gevoerd wordt door lokale groepen en wil deze steunen en versterken door met zoveel mogelijk mensen een blokkade actie te houden. Op het moment is Code Rood bezig met het organiseren van een actiekamp in het aardbevingsgebied in Groningen, van 24 tot 31 augustus 2018. De belangrijkste actiedag zal zijn tijdens Gronings Ontzet op 28.08.2018. Dit besluit is genomen door op meerdere actieconferenties verschillende actiedoelen te overwegen en bediscussiëren, om uiteindelijk in een grote vergadering met meer dan vijftig mensen op dinsdag 12 december voor Groningen te kiezen. Op de daarop volgende actieconferentie in januari is de datum van het kamp en de actie gekozen.

Hoe kan ik meedoen aan Code Rood?

Bij het bezoeken van een actieconferentie doe je al mee aan Code Rood! Hier worden namelijk de meest belangrijke beslissingen genomen. Verder kan je bij een werkgroep gaan, het kamp bezoeken, en deelnemen aan de actie. Ook kan je Code Rood helpen door een donatie over te maken op het rekeningnummer, het uitlenen van spullen voor het kamp, je aansluiten bij het EHBO-team voor het kamp en actie, en helpen met eenmalige klussen zoals het regelen van een locatie voor een actieconferentie of het op en neer rijden van spullen.

De werkgroepen

Hier vind je een overzicht van alle Code Rood werkgroepen en hoe je in contact kan komen om iets te vragen of je aan te sluiten.