Per 1 januari 2021 worden de gelden van Code Rood beheerd door de Stichting Vrienden van Code Rood.

Contactgegevens

Stichting Vrienden van Code Rood
De Wittenstraat 25, 1052 AK Amsterdam 
RSIN : 861250758
KvK : 78061997 
BTW:
Bank: Triodos Bank
IBAN:
Email: vriendenvancoderood@code-rood.org

Het bestuur van de Stichting bestaat uit:

Voorzitter: Els Rijke
Secretaris: Jan Peter de Rijk
Penningmeester: Fiona Dove

Doel van de Stichting

Stichting Vrienden van Code Rood heeft als doelstelling (conform statuten Artikel 2.1):

  1. Het financieel en/of materieel ondersteunen van sociale bewegingen en actiegroepen die bewustwording creëren over de klimaatcrisis, en met name rondom de rol van de fossiele industrie;
  2. Het financieel en/of materieel ondersteunen van klimaat-gerelateerde acties, zoals demonstraties. 
  3. Het verrichten van alle verdere verhandelingen, die met de hiervoor genoemde doelen in de ruimste zin verband houden of daarvoor bevorderlijk kunnen zijn; en

De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door (conform statuten Artikel 2.4:

  1. Het werven van donaties en fondsen;
  2. Het aanbieden en/of ter beschikking stellen van materialen en/of goederen;
  3. Samen te werken met diverse organisaties en instellingen en het doen of laten verrichten van alle verdere handelingen, die met het voorstaande in de ruimste zin verband houden of naar het oordeel van het bestuur daartoe bevorderlijk, nuttig en/of gewenst kunnen zijn.

Middels deze doelstelling beoogt Stichting Vrienden van Code Rood het algemeen belang te dienen (Statuten Artikel 2.2). Stichting Vrienden van Code Rood heeft geen winstoogmerk, zoals blijkt uit artikel 2.3 van de statuten. De stichting streeft niet naar winst en laat de opbrengsten ten goede komen aan haar doelstelling. 

Beleidsplan

Het beleidsplan van de Stichting is hier te lezen.

Financieel overzicht 1 januari 2021