Per 1 januari 2021 worden de gelden van Code Rood beheerd door de Stichting Vrienden van Code Rood. Deze Stichting is door de belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

Contactgegevens

Stichting Vrienden van Code Rood
De Wittenstraat 25, 1052 AK Amsterdam 
RSIN : 861250758
KvK : 78061997 
BTW: NL861250758B01
Bank: Triodos Bank, Postbus 55, 3700 AB Zeist
BIC: TRIONL2U
IBAN: NL80TRIO0320102963
Email: fundraiser@code-rood.org

Het bestuur van de Stichting bestaat uit:

Voorzitter: Els Rijke
Secretaris: Jan Peter de Rijk
Penningmeester: Fiona Dove
Algemeen Bestuurslid: Tom Ten Thij
Algemeen Bestuurslid: Anneke Wensing
Email: vriendenvancoderood@code-rood.org

Doel van de Stichting

Stichting Vrienden van Code Rood heeft als doelstelling:

  1. Het financieel en/of materieel ondersteunen van sociale bewegingen en actiegroepen die bewustwording creëren over de klimaatcrisis, en met name rondom de rol van de fossiele industrie;
  2. Het financieel en/of materieel ondersteunen van klimaat-gerelateerde acties, zoals demonstraties. 
  3. Het verrichten van alle verdere verhandelingen, die met de hiervoor genoemde doelen in de ruimste zin verband houden of daarvoor bevorderlijk kunnen zijn; en

De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door:

  1. Het werven van donaties en fondsen;
  2. Het aanbieden en/of ter beschikking stellen van materialen en/of goederen;
  3. Samen te werken met diverse organisaties en instellingen en het doen of laten verrichten van alle verdere handelingen, die met het voorstaande in de ruimste zin verband houden of naar het oordeel van het bestuur daartoe bevorderlijk, nuttig en/of gewenst kunnen zijn.

Middels deze doelstelling beoogt Stichting Vrienden van Code Rood het algemeen belang te dienen. De Stichting streeft niet naar winst en laat de opbrengsten ten goede komen aan haar doelstelling. 

Beloningsbeleid

Voor hun werkzaamheden ontvangen de bestuurders geen vergoeding. Eventueel gemaakte onkosten ten behoeve van de stichting worden vergoed.

De werkzaamheden ten behoeve van de verwezenlijking van de doelstellingen van de stichting worden verricht door vrijwilligers. De stichting heeft geen personeel in dienst.

Beleidsplan

Het beleidsplan van de Stichting is hier te lezen.

Jaarrekening en activiteiten 2020, 2021 en 2022

De Stichting is formeel opgericht in mei 2020. In 2020 heeft het bestuur twee keer vergaderd en zijn praktische zaken geregeld, zoals het openen van een bankrekening. Er zijn in 2020 vanuit de Stichting geen kosten gemaakt en derhalve bevat de jaarrekening van 2020 geen financiële baten en lasten, activa en passiva. Activiteiten zijn begonnen per januari 2021. De jaarrekeningen van 2021 en 2022 zijn hier in te zien.

Begroting 2023

Begroting 2024