30 juni 2018 – Deze actieconsensus is een collectief raamwerk waar alle deelnemers aan de Code Rood actie in Groningen eind augustus zich aan verbinden. Deze tekst is grotendeels gebaseerd op de actieconsensus ontwikkeld door Ende Gelände in Duitsland en de actieconsensus van Code Rood voor de actie in de haven van Amsterdam op 24 juni 2017. Een grote groep individuen en werkgroepen hebben in verschillende fases aan deze tekst gewerkt in een collectief proces met openlijk toegankelijke discussies. Aan het eind hiervan is de actieconsensus in twee stappen goedgekeurd, op de actieconferentie van Code Rood op 6 mei en op 30 juni 2018.

Het doel van de actieconsensus is om de actie transparant en toegankelijk te maken voor alle deelnemers: mensen met meer en minder actie-ervaring, met verschillende lichamelijke en mentale fitheid, et cetera. De actieconsensus draagt uit dat we voorzichtig met elkaar omgaan en elkaar ondersteunen, ook in een grote actie als Code Rood. “Wij zeggen wat wij doen, en we doen wat we zeggen.” Alle mensen die deze consensus aanvaarden zijn welkom om zich aan te sluiten bij de actie. Vanwege het uitgebreide en zorgvuldige proces en met het oog op de doelen die ermee worden nagestreefd is de actieconsensus erg belangrijk voor ons. Wij zullen ons daarom inzetten om ervoor te zorgen dat alle deelnemers aan de actie op de hoogte zijn van de inhoud van dit document.

Deze zomer zullen wij gezamenlijk het bestaande verzet in het gaswinningsgebied in Groningen ondersteunen door met daden van burgerlijk ongehoorzaamheid de normale bedrijfsgang van de gaswinning sterk te ontregelen. Gezien de grote ernst en urgentie van de gasbevingen, de doelbewust gebrekkige schadeafhandeling en de zichtbaar escalerende klimaatcrisis achten wij het zowel noodzakelijk als gerechtvaardigd om een stap verder te gaan – van publieke protesten naar burgerlijke ongehoorzaamheid.

Rondom het Gronings Ontzet op 28 augustus komen wij in actie. In Groningen, het grootste gaswinningsgebied van Europa, trekken we een grens. Door bewust wetten te overtreden plaatsen wij ons in een lange geschiedenis van rechtvaardige en noodzakelijke sociale strijd. Met dit legitieme verzet keren wij ons tegen het vernietigen van huizen, bedrijven, historisch erfgoed en de natuur in Groningen, en de bewuste bureaucratie, onwil, en leugens van de NAM, Shell, Exxon en de regering die dit mogelijk maken. Als organisatie van onderop gaan wij in onze actie de confrontatie aan met deze gevaarlijk samengesmolten macht van bedrijven die winst boven mens en natuur stellen, en een overheid die dit faciliteert.  Daarbij staan wij in solidariteit met alle mensen wereldwijd die getroffen worden door de sociale en ecologische vernietiging veroorzaakt door de fossiele brandstoffenindustrie.

Wij moeten zo snel mogelijk volledig stoppen met olie, kolen en gas om verdere klimaatverandering tegen te houden. Daarnaast heeft de winning van fossiele brandstoffen overal ter wereld vernietigende gevolgen voor lokale gemeenschappen en natuur. Dit besef brengt steeds meer mensen bij elkaar. Groepen inheemse mensen, boeren en stedelingen stoppen kolencentrales in India, pijpleidingen in de VS, bruinkoolmijnen in Duitsland, fracken in Brazilië en olieboringen in Nigeria. Samen met hen en vele anderen vormen wij een wereldwijde beweging tegen de verwoesting door de fossiele industrie.

De actie biedt verschillende niveaus van betrokkenheid. Iedereen die wil deelnemen is welkom om dat op een manier te doen die bij hen past. Persoonlijke ervaring met vergelijkbare protesten is niet vereist om deel te nemen. Gebruikmakend van een verscheidenheid aan spandoeken en symbolische objecten zullen we de aandacht vestigen op de vele destructieve effecten van de gaswinning in Groningen en de fossiele brandstof industrie in het algemeen.

Wij zijn afkomstig uit verschillende regio’s: Groningen, de rest van Nederland en daar buiten. Gezamenlijk zijn wij verantwoordelijk voor het succes van de actie. Tijdens de actie ondersteunen we elkaars welzijn. We blokkeren en bezetten met onze lichamen en zullen machines of infrastructuur niet beschadigen of vernielen. Indien noodzakelijk zullen we door of langs obstakels van de politie of de NAM bewegen. Onze actie zal een beeld van diversiteit, creativiteit en openheid uitstralen. Veiligheid van de actievoerders, werknemers en omstanders in het gebied van de actie zijn onze hoogste prioriteit. Wij zullen geen levensgevaarlijk terrein betreden. We zijn grondig voorbereid voor een veilige uitvoering van onze blokkade, onder andere door voorafgaand aan de actie trainingen te volgen. Wij zullen ons uitgebreid informeren over de veiligheidsregels in de actiezone die samenhangen met de aanwezigheid van fossiele brandstoffen.
Tijdens de actie zullen we ons kalm en beheerst gedragen. Escalatie zal niet door ons worden uitgelokt en we zullen niet escalerend reageren op provocaties. Onze actie is niet gericht tegen werknemers of de politie. Onze acties zijn gericht tegen het beleid van de fossiele brandstoffenindustrie, in het bijzonder de NAM, Exxon, Shell en de overheid. Wij vinden het belangrijk om met respect en zonder vooroordelen met elkaar om te gaan. Seksistische, racistische en andere discriminerende uitingen worden niet getolereerd. We erkennen dat we allemaal zijn gevormd door onze achtergrond en staan open om van elkaar te leren en elkaars gevoelens te begrijpen en te erkennen. Indien nodig kunnen alle actievoerders de support en recovery groep/vertrouwenspersonen benaderen voor ondersteuning*.

Wij erkennen dat sociale verandering voort komt uit een combinatie van verschillende vormen van verzet, waaronder legale demonstraties en verrassingsacties die door kleinere groepen worden voorbereid. Wij voeren een vooraf aangekondigde burgerlijk ongehoorzame actie uit. Mochten er gedurende de actieperiode groepen zijn die ook in actie willen komen, dan verzoeken wij hen om de locatie, timing en actievorm te kiezen op een manier die rekening houdt met de Code Rood actie en haar deelnemers. We keuren alle pogingen om het verzet tegen gaswinning te gebruiken voor reactionaire en nationalistische doelen af.

We begrijpen dat werkers afhankelijk zijn van hun banen om te voorzien in het inkomen voor henzelf en hun families. Daarom roepen wij op tot de vorming van een transitiefonds voor werknemers in de fossiele brandstoffen industrie. Klimaatgerechtigheid betekent voor ons niet alleen dat fossiele brandstoffen in de grond worden gelaten. Het betekent ook dat er in de noodzakelijke transitie lonende arbeidskansen komen voor iedereen, in economie die al haar bewoners en al het leven op onze planeet respecteert. Nu en in de toekomst.

*) Aanvulling van de Support en Recovery groep [23/8]: Er zullen vertrouwenspersonen aanwezig zijn. Ook is op het actiekamp, tijdens de actie en daarna een support & recovery-team actief. Zij bieden voorbereiding, tips en actieve ondersteuning over herstel bij actiegerelateerde stress.