Code Rood erkent dat onze strijd voor klimaatrechtvaardigheid onlosmakelijk verbonden is met het bevechten van een onderliggend systeem van ongelijkheid en onderdrukking. Zodoende willen we dat ons werk doordrongen is van de principes en gewoontes die ons naar onze collectieve bevrijding leiden.

Daarom zullen we geen racisme, seksisme, leeftijdsdiscriminatie, homofobie, transfobie, klassisme of discriminatie op grond van mogelijkheden tolereren; al deze dingen worden nu nog in onze samenleving gebruikt om ongelijkheid te normaliseren. Evenmin zullen we vooroordelen gebaseerd op etniciteit, nationaliteit, klasse/afkomst, gender, genderpresentatie, taalvaardigheid, asielstatus of religie tolereren. 

We willen sociale en ecologische rechtvaardigheid. We willen dat anti-onderdrukking (na)geleefd wordt en in ons dagelijks leven wordt uitgedragen. We hebben dit nodig om onze beweging sterk en divers te maken.

We erkennen dat in elk van onze eigen opvoeding onderdrukkende gedragingen en dynamieken zijn gereproduceerd. Dit wordt vervolgens genormaliseerd door de politiek, de media, het onderwijs en de mensen om ons heen. Een sterke en inclusieve beweging die naar collectieve bevrijding streeft, is behoeftig aan kennis en aan het commiteren aan aandachtig en actief luisteren, aan bereidwilligheid tot het zich uitspreken, aan lerend vermogen, en aan het erkennen van het maken van fouten. Zodat we verantwoordelijkheid kunnen nemen.

We willen onderzoeken en aan de kaak stellen op welke manieren macht en privileges (zoals die gebaseerd op factoren als ras, gender, klasse, vaardigheid, mogelijkheden of leeftijd) zich in onze groepen en organisatie manifesteren. Dit is een zich continue ontwikkelend proces. En het kan tot moeilijke vragen en ongemakkelijke situaties leiden. In dit proces willen we de volgende waarden en principes hanteren. 

  • Privilege; Wees je bewust van de hoeveelheid ruimte die je inneemt en de positie en privileges die je met je meebrengt – inclusief raciale, klasse en gender privileges, maar ook de minder voor de hand liggende of onzichtbare hiërarchieën zoals leeftijd of ervaring. Overdenk hoe jouw woorden, ideeën en gevoelens kunnen overkomen en wie je er mogelijk mee buiten sluit of schade berokkend.
  • Taal; Wees je bewust van de taal die je in discussies gebruikt en hoe jij je verhoudt tot anderen. Probeer helder te spreken en gebruik geen onnodig moeilijke woorden of zinsconstructies. 
  • Respect; Erken dat we niet proberen te oordelen, elkaar naar beneden te halen of met elkaar in competitie te zijn. Wederzijds respect is essentieel: luister naar de wijsheid die een ieder in de groep inbrengt.
  • Werk; Waardeer alsjeblieft de verschillende vormen van arbeid en bijdrage. Draag bij wat je bij kunt dragen; dit is voor iedereen anders. We doen ons best een werkomgeving te creëren waar het delen van de vaardigheden bevorderd wordt en kritiek op constructieve wijze wordt gebracht. 
  • Collectieve verantwoordelijkheid; Het scheppen van een veilige omgeving is een collectieve verantwoordelijkheid. Het is ook een belangrijk onderdeel van bondgenootschap. Tegelijkertijd is een ieder ook persoonlijk verantwoordelijk voor het eigen gedrag. Als je getuige bent van gedrag dat schadelijk is voor een ander in de groep/bijeenkomst, wees geen toeschouwer en neem niet aan dat het enkel de verantwoordelijkheid van de betreffende persoon is om het kwalijke gedrag te benoemen.
  • Je uitspreken / Kritiek ontvangen; We hebben een omgeving nodig waarin kritiek op een veilige en constructieve manier gegeven en ontvangen kan worden. Dit is een belangrijke basis voor het beoefenen van echte solidariteit. Als je kwalijk/beschadigend hebt gehandeld of gesproken, zelfs als dit onbedoeld is gebeurd, zal iemand dit met je bespreken. Repressief gedrag zullen we niet tolereren en de manier waarop we kritiek delen of geven is zorgvuldig, zodat er ruimte ontstaat voor een leerproces in plaats van uitsluiting en nog meer schade. Vraag om uitleg waar nodig. Probeer jezelf niet vrij te spreken van verantwoordelijkheid.
  • Leren; Wees nieuwsgierig, maar niet opdringerig, en vraag niet te veel, wees bedacht op wat het is dat je vraagt. We zijn allemaal verantwoordelijk voor ons eigen leren en het zonder te pushen delen met anderen. We hebben allemaal onze achtergrond, kennis en ervaringen, we hebben allemaal verschillende startpunten en we hebben allemaal verschillende niveaus wat betreft specifieke kwesties. Dit is okay en als je iets niet begrijpt, voel je vrij een vraag te stellen. 
  • Veiligheid; Gebruik of deel de namen en/of gegevens niet van mensen die betrokken zijn (geweest) bij het organiseren en uitvoeren van acties, zonder hun toestemming. Om er voor tezorgen dat journalisten, politie of andere onbekende mensen geen informatie krijgen die een lid van onze gemeenschap in gevaar kan brengen. Journalisten en onderzoekers moeten eerst contact met ons opgenomen hebben en om toestemming hebben gevraagd voordat ze een evenement bij kunnen wonen. Dit kan gedaan worden door een email te versturen, met daarin een beschrijving van hun werk en de reden dat ze de bijeenkomst bij willen wonen. Als ze dat niet hebben gedaan: stuur ze door naar de (politie)woordvoerder en licht iemand van het facilitatie team in.
  • Toestemming; Voordat je fysiek contact maakt (bv door iemand aan te raken) of gevoelige onderwerpen aankaart/bediscussieert, vraag eerst of je toehoorder er comfortabel mee is. Neem niet aan dat je eigen fysieke en emotionele grenzen gelijk zijn als die van anderen.
  • Sociaal; Zoals andere gemeenschappen bouwen wij ook sociale relatie buiten de bijeenkomsten en acties om. Wij houden onze aan dit document van safer space richtlijnen omgeacht waar we samen zijn. Dit betekent dat we er ons best voor doen er voor zorgen dat de plekken waar we samen komen toegankelijk zijn voor een zo groot mogelijke groep van mensen die in klimaatrechtvaardigheid en collectieve bevrijding geloven.

Het doorbreken van patronen van ongelijkheid, overheersing en onderdrukking (methode/procedure)

Als er onacceptabel of schadelijk gedrag tijdens een van onze bijeenkomsten plaats vindt, zullen we het schadelijke gedrag benoemen en actief op zoek gaan naar oplossingen en betere gewoontes. Het is ons doel om kwesties direct aan de orde te stellen. 

Iedereen in de groep kan zich uitspreken over onacceptabel, schadelijk gedrag. Als je een kwestie naar voren brengt, kun je de groep adresseren of direct met de persoon praten wiens gedrag oneerbiedig, pijnlijk of ongepast was. Wij streven ernaar om dergelijke situaties als leermomenten te gebruiken en om als individuen en als groep te groeien. Wees dus alsjeblieft open voor feedback, toon lerend vermogen en probeer een omgeving te scheppen waar er geleerd kan worden. Zorg er voor de kwestie met de juiste persoon te bespreken, voorkom het op gang komen van roddels en geef de betrokkene(n) de kans de kwestie eerst zelf op te lossen.

Als je je niet in staat voelt je uit te spreken, benader een facilitator van het evenement of iemand anders in de groep en vraag om hulp. Denk niet dat je een nare situatie in je eentje moet oplossen; we zijn allemaal verantwoordelijk voor het welzijn van iedereen in de groep.

 Als een kwestie niet tijdens een bijeenkomst opgelost kan worden en de voortzetting van de bijeenkomst ernstig verhinderd wordt, bestaat de mogelijkheid de persoon te zeggen de groep of de bijeenkomst te verlaten.