1. Onze waarden en werkprincipes
 
Code Rood erkent dat onze strijd voor klimaatrechtvaardigheid intrinsiek verbonden is met het bevechten van een onderliggend systeem van ongelijkheid en onderdrukking. Daarom/Op grond hiervan willen we dat alle actieve leden en deelnemers van Code Rood betrokken zijn bij het bevragen en aanvechten van de manier waarop macht en privileges zich in onze organisatie manifesteren.
 
Sociale en ecologische rechtvaardigheid en anti-onderdrukkingswerk moeten in onze dagelijks levens en interacties verweven worden om onze beweging sterk en divers te maken. Zodoende willen we dat ons werk doordrongen is van de gewoontes en principes die ons naar een collectieve vrijheid leiden, een rechtvaardige wereld voor alles wat leeft.   
 
Dit betekent: We doen allemaal een continue inspanning om bij onze bijeenkomsten een inclusieve en aanmoedigende sfeer te scheppen, waarin mensen kunnen bloeien wanneer we collectief naar onze doelen toewerken. We zullen het volgende niet accepteren en proactief bevechten: uitdrukkingen van onderdrukking, repressie & hiërarchie zoals: racisme, seksisme, leeftijdsdiscriminatie, homofobie, transfobie, onbekwaamheidsdiscriminatie of vooroordelen gebaseerd op etniciteit, nationaliteit, klasse/klasse afkomst, gender, gender presentatie, taalvaardigheid, asiel status of godsdienst. 
 
We erkennen dat we gedurende onze eigen opvoedingen zijn gesocialiseerd in het reproduceren van deze onderdrukkende dynamieken en gedragingen, bekrachtigd door de politiek, de media, het onderwijs en de mensen om ons heen. Het is niet verrassend dat dit leidt tot taalgebruik of gedrag dat bewust of onbewust onderdrukking reproduceert en in stand houdt.
 
Het aanpakken van deze problematiek en het belichamen van een inclusieve beweging naar collectieve bevrijding vraagt om verstandige interventies en een betrokkenheid tot voorzichtig, actief luisteren, een bereidwilligheid tot het uitspreken, het leren, en het erkennen van het maken van fouten. We geloven in het elkaar bijstaan in dit werk. We benoemen deze zaken ook met externe bondgenoten, medewerkers en partners. We verwachten dat anderen dat met ons zullen doen.
 
We zijn ons bewust dat dit een zich continue ontwikkelend proces is en dat het tot moeilijke vragen en oncomfortabele situaties kan leiden.
 
We werken naar aanleiding van de volgende waarden en principes:
 
 • Privilege; Wees bewust van de ruimte die je inneemt en de positie en privileges die je met je meebrengt – inclusief raciale, klasse en gender privileges, even als de minder voor de hand liggende of onzichtbare hiërarchieën zoals leeftijd of ervaring. Bedenk hoe jouw woorden, ideeën en gevoelens zijn beïnvloed, hoe ze over komen en wie je er mogelijk mee buiten sluit of schade berokkend.
 • Taal; Wees bewust van de taal die je in discussies gebruikt en hoe je je verhoudt tot anderen. Probeer helder te spreken en gebruik geen onnodig moeilijke woorden of zinsconstructies. 
 • Respect; Erken dat we proberen niet te oordelen, elkaar naar beneden te halen of met elkaar in competitie te zijn. Koester een energie van wederzijds respect: luister naar de wijsheid die een ieder in de groep inbrengt.
 • Werk; Waardeer alsjeblieft de verschillende vormen van werk. Draag bij wat je bij kunt dragen, dit is voor een ieder anders. We doen ons best een werkomgeving te creëren waar het delen van de vaardigheden bevorderd wordt en kritiek op constructieve wijze wordt gebracht. 
 • Collectieve verantwoordelijkheid; Het scheppen van een veilige sfeer/ruimte is een collectieve verantwoordelijkheid en een belangrijk onderdeel van bondgenootschap. Tegelijkertijd is een ieder ook persoonlijk verantwoordelijk voor het eigen gedrag. Als je getuige bent van gedrag dat schadelijk is voor een ander in de groep, wees geen toeschouwer en neem niet aan dat het enkel de verantwoordelijkheid van de betreffende persoon is om het ontoereikende gedrag te benoemen.
 • Uitspreken / Kritiek ontvangen; Het koesteren van een omgeving waarin kritiek op een veilige en constructieve manier gegeven en ontvangen kan worden is een belangrijke basis voor het beoefenen van kritische solidariteit. Als je schadelijk hebt gehandeld of gesproken, zelfs als dit onbedoeld is gebeurd, zal iemand dit met je bespreken. Terwijl we niet verontschuldigend zijn ten opzichte van repressief gedrag, willen we ook rekening houden met de manier waarop we kritiek delen, zodat er ruimte ontstaat voor een leerproces in plaats van uitsluiting. Als je kritiek ontvangt, luister en reflecteer op wat er gezegd wordt, ook als je denkt dat het wellicht incorrect is. Probeer jezelf niet vrij te spreken van verantwoordelijkheid.
 • Leren; We zijn allemaal verantwoordelijk voor ons eigen leren en, als we ons bekwaam voelen, voor het delen met anderen. We hebben allemaal onze achtergrond, kennis en ervaringen, we hebben allemaal verschillende     startpunten en we hebben allemaal verschillende niveaus wat betreft specifieke kwesties. Dit is ok en als je iets niet begrijpt, voel je vrij een vraag te stellen. Het kan gebeuren dat je, in plaats van een direct en inhoudelijk gesprek, wordt verwezen naar een boek, een website, of naar het uitwisselen van vaardigheden om meer te leren.
 • Veiligheid; Gebruik of deel de namen/gegevens van mensen die betrokken zijn geweest bij het organiseren en uitvoeren van acties niet zonder hun toestemming. Dit zorgt er voor dat journalisten, politie of andere onbekende mensen geen informatie krijgen die een lid van onze gemeenschap in gevaar kan brengen. Journalisten en onderzoekers moeten eerst contact met ons opgenomen hebben en om toestemming hebben gevraagd voordat ze een evenement bij kunnen wonen. Dit kan gedaan worden door een email te versturen, met daarin een beschrijving van hun werk en de reden dat ze de bijeenkomst bij willen wonen. 
 • Toestemming; Voordat je iemand aanraakt of sensitieve onderwerpen bediscussieert, vraag eerst of ze er comfortabel mee zijn. Neem niet aan dat je eigen fysieke en emotionele grenzen dezelfde zijn als die van anderen.
 • Sociaal; Zoals andere gemeenschappen bouwen wij sociale relaties buiten de bijeenkomsten en acties om. Wij houden onze aan dit TITEL DOCUMENT waar we ook samen zijn. Dit betekent dat we er zo veel mogelijk voor zorgen dat de plekken waar we samen komen toegankelijk zijn voor een zo groot mogelijke groep van mensen die in klimaatrechtvaardigheid en collectieve bevrijding geloven.
 
Wees bewust van wat je als anders beschouwt; probeer daarop te reflecteren en wees voorzichtig met het direct informeren naar dat andere.
 
Een nee is een nee; als iemand duidelijk maakt dat een persoonlijke of professionele grens is bereikt, stop je met het verder pushen of eisen van duidelijkheid voor jezelf (en dan zoek je feedback bij iemand van wie je het vermoeden hebt dat diegene kennis beschikt over het onderwerp).
 
 
2. Het doorbreken van patronen van ongelijkheid, overheersing en onderdrukking (methode/procedure)
 
Wanneer we onacceptabel of schadelijk gedrag tijdens een van onze bijeenkomsten tegenkomen, proberen we geweldloze communicatie technieken te gebruiken om het schadelijke gedrag te benoemen en oplossingen en betere gewoontes te vinden. Het is ons doel om kwesties waar mogelijk direct aan de orde te stellen. Let er op dat mensen hun verhaal zonder interruptie kunnen doen.
 
Iedereen in de groep kan zich uitspreken over onacceptabel, schadelijk gedrag. Als je je niet in staat voelt je uit te spreken, benader iemand anders in de groep en vraag om hulp. Denk niet dat je een nare situatie in je eentje op moet lossen; we zijn allemaal verantwoordelijk voor het welzijn van iedereen in de groep. Als iemand je om hulp vraagt, luister voorzichtig naar de behoeftes en gevoelens en maak samen een plan om de kwestie aan de orde te stellen.  
 
Als je een kwestie naar voren brengt, kun je de groep adresseren of direct met de persoon praten wiens gedrag oneerbiedig, pijnlijk of ongepast was. Wij streven ernaar om dergelijke situaties als leermomenten te gebruiken en om als individuen en als groep te groeien. Wees dus alsjeblieft open voor feedback en probeer een omgeving te scheppen waar er geleerd kan worden. Zorg er voor de kwestie met de juiste persoon te bespreken, voorkom het verspreiden van roddels en geef de betrokkene(n) de kans de kwestie eerst zelf op te lossen.
 
Als een kwestie niet tijdens een bijeenkomst opgelost kan worden en de voortzetting van de bijeenkomst ernstig verhinderd wordt, bestaat de mogelijkheid de persoon te vragen de groep of de bijeenkomst te verlaten – hierbij kunnen facilitatoren helpen. In sommige gevallen is het verwijderen van iemand uit de groep of uit een bijeenkomst noodzakelijk om de andere leden van de groep of de voortgang van het werk te beschermen.
 
Als je onacceptabel of schadelijk gedrag hebt ervaren en je geen hulp kunt vinden in de groep of de groep is niet in staat de kwestie succesvol aan de orde te stellen, dan kun je Code Rood Confidentiality Committee [VERTALEN???] benaderen. Het Code Rood Confidentiality Committee staat klaar om te luisteren, advies te geven of een interventie uit te voeren. De namen en de gegevens van de personen in het Committee kunnen hier gevonden worden: […]
 
 
3. Code Rood Confidentiality Committee [VERTALEN???]
 
De leden van het Code Rood Confidentiality Committee worden door verschillende werkgroepen vertegenwoordigd in de Copla aangewezen. We streven naar een Committee dat bestaat uit 3 tot 5 personen. De voorkeur gaat uit naar een Committee bestaande uit personen met verschillende genders, mensen van kleur, leden uit de LGBTIQ+ gemeenschap. De leden van het Committee zijn actieve leden van de Code Rood gemeenschap, die door Code Rood worden ondersteund bij het krijgen van trainingen in geweldloze communicatie en/of bemiddeling.
 
Ze kunnen zo nu en dan workshops en trainingen geven om de [TITEL DOCUMENT??] omgeving binnen Code Rood te versterken. 
 
Behalve het klaarstaan voor het ondersteunen bij en het begeleiden van kwesties die hen voorgedragen worden, kan het Committee ook een proactieve rol innemen zodat sluimerende zaken geen kwesties worden. 
 
Je kunt het Committee benaderen voor: Advies of een Interventie. Het Committee behandelt alle gesprekken vertrouwelijk. 
 
1. Advies: Het Committee kan advies geven over hoe te spreken over een bepaalde kwestie, hoe feedback te geven, hoe ondersteuning te vinden etc.
 
2. Interventie: Het Committee kan het gesprek aan gaan met de persoon die zich ongepast heeft gedragen om de kwestie op te lossen, of een ander proces ontwikkelen om met het conflict om te kunnen gaan. Het Committee heeft het mandaat van de werkgroepen om actie te ondernemen bij het in gesprek gaan met de betrokkenen. Het respecteren van de privacy van personen heeft altijd de prioriteit. Het Committee kan grenzen stellen, afspraken maken of, bij uitzonderlijke situaties, de beslissing nemen iemand te vertellen/vragen Code Rood te verlaten. De waarden en principes zoals hierboven beschreven zijn leidend.
 
 
———————
Richtlijnen voortgang
 
Om er voor te zorgen dat de principes en waarden van deze [TITEL DOCUMENT] zo effectief mogelijk in onze werk cultuur opgenomen en uitgevoerd gaan worden, nemen wij de volgende maatregelen: 
 
 • De lange versie van deze [TITEL DOCUMENT] zal op onze website verschijnen.
 • We zullen er voor zorgen dat op al onze publieke bijeenkomsten, dit kan een actie conference, kamp, werkgroep bijeenkomst of info-evenement zijn, kopies van deze [TITEL DOCUMENT] beschikbaar zijn, duidelijk verspreid door de ruimte aanwezig zijn en door de facilitator onder de aandacht gebracht wordt.
 • Speciaal tijdens evenementen waar veel nieuwe mensen aanwezig zijn, zal (zullen delen van) deze [TITEL DOCUMENT] voorgelezen worden, of relevante passages zullen worden samengevat en gecommuniceerd met de deelnemers.
 • Nieuwe mensen in werkgroepen zullen gewezen worden op het bestaan van deze [TITEL DOCUMENT] en zullen sterk aangemoedigd worden het te lezen. De ‘oudere’ werkgroep leden zullen de verantwoordelijk voelen er voor te     zorgen dat deze informatie wordt gecommuniceerd. De facilitator op die dag of de werkgroep coordinator zal hier absoluut voor moeten zorgen. 
 • Tijdens de komende twee maanden zullen we (delen) deze [TITEL DOCUMENT] tijdens CoPla bijeenkomsten voorlezen.